Νομικά Έγγραφα

Όροι Κράτησης - Ελλάδα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ.      

Array ( [title] => [code] => [subtitle] => [description] =>

ΟΙ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΔΕΣΜΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΩΘΙ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ.

Με την προϋπόθεση ότι θα εισπραχθεί το συνολικό ποσό του συμβολαίου, η Celestyal Cruises Μονοπροσωπη ΕΠΕ (με έδρα στη διεύθυνση Αντωνίου Αμπατιέλου 8, Πειραιάς, Τ.Κ. 18536, Ελλάδα και ΑΦΜ 999232886, ΑΡ.Μ.Α.Ε. 44918007000, Αρ. ΕΟΤ 0207E61000083501) (η «Εταιρεία») συμφωνεί να παρέχει προϊόντα και/ή υπηρεσίες υπό τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις («Όροι»), που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του συμβολαίου το οποίο έχει υπογράψει ο Επιβάτης με την Εταιρεία αναφορικά με τα προσφερόμενα προς πώληση από την Εταιρεία προϊόντα και/ή υπηρεσίες.

Πραγματοποιώντας κράτηση, ο Επιβάτης συμφωνεί για λογαριασμό του ιδίου, καθώς και για λογαριασμό οποιουδήποτε τρίτου, ενηλίκου και/ή ανηλίκου (ηλικίας κάτω των 18 ετών) το όνομα του οποίου αναφέρεται στην κράτηση και περιλαμβάνεται σε αυτήν, ότι δεσμεύεται νομικά από τους Όρους,

 

1. ΟΡΙΣΜΟΙ

1.1 «Μεταφορέας» σημαίνει τους ιδιοκτήτες και/ή ναυλωτές και/ή διαχειριστές του εκάστοτε πλοίου,

1.2 «Εταιρεία» σημαίνει τη Celestyal Cruises Μονοπροσωπη ΕΠΕ και περιλαμβάνει τις υπάρχουσες και προηγούμενες μητρικές, θυγατρικές, συνδεδεμένες και/ή συγγενείς εταιρείες, αντασφαλιστές και ασφαλιστές, πράκτορες, εργαζομένους, στελέχη, διευθυντές, διαδόχους και εκδοχείς,

1.3 «Επιβάτης» σημαίνει το φυσικό πρόσωπο και/ή την οντότητα που πραγματοποιεί κράτηση ή αγοράζει μια κρουαζιέρα και/ή υπηρεσίες και/ή προϊόντα σύμφωνα με το παρόν συμβόλαιο και περιλαμβάνει κάθε τρίτο μέρος, ενηλίκους και/ή ανηλίκους (ηλικίας κάτω των 18 ετών) που περιλαμβάνονται στην κράτηση του Επιβάτη, συμπεριλαμβανομένων των κληρονόμων και εκπροσώπων όλων εκ των παραπάνω.

 

2. ΔΙΚΑΙΟ

Οι Όροι αφορούν την απόκτηση προϊόντων και/ή υπηρεσιών που προσφέρονται προς πώληση από την Εταιρεία μέσω διαδικτύου από την ιστοσελίδα της Εταιρείας www.celestyalcruises.com («Ιστοσελίδα»). Νοείται, αναγνωρίζεται και συμφωνείται ότι η πώληση πραγματοποιείται στην Ελλάδα και ως εκ τούτου, το συμβόλαιο που προκύπτει από την on-line κράτηση του Επιβάτη συνάπτεται μεταξύ του Επιβάτη και της Εταιρείας και υπόκειται στην ελληνική νομοθεσία. Αποκτώντας πρόσβαση και πραγματοποιώντας κράτηση μέσα από την Ιστοσελίδα, ο Επιβάτης συμφωνεί και δηλώνει ότι τα Δικαστήρια του Πειραιά, Ελλάδα, είναι αρμόδια για την επίλυση τυχόν διαφορών που ενδέχεται να προκύψουν μεταξύ του Επιβάτη και της Εταιρείας, και ότι η ελληνική νομοθεσία αποτελεί το εφαρμοστέο δίκαιο.

 

3. ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

3.1 Οι Όροι και οι Προϋποθέσεις Μεταφοράς του Μεταφορέα ενσωματώνονται ρητά στο συμβόλαιο που συνάπτεται μεταξύ του Επιβάτη και της Εταιρείας. Οι Όροι Μεταφοράς του Μεταφορέα διατίθενται κατόπιν αιτήματος, ενώ, εναλλακτικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τους «κατεβάσουν» (download) από τη διεύθυνση http://www.celestyalcruises.com/gr/category/terms-and- conditions-of- carriage/index.html. Οι Όροι Μεταφοράς του Μεταφορέα είναι τυπωμένοι στο Εισιτήριο του Επιβάτη.

3.2 Η ευθύνη του Μεταφορέα για θάνατο και/ή σωματική βλάβη και ζημία/απώλεια επισκευών θα διέπεται από τη Σύμβαση σχετικά με τη Θαλάσσια Μεταφορά Επιβατών και των Αποσκευών τους, που υπεγράφη στην Αθήνα στις 13 Δεκεμβρίου 1974 και από το σχετικό Πρωτόκολλο του Νοεμβρίου 1976 (καλούμενη εφεξής «η Σύμβαση των Αθηνών») ή όπου ισχύει από 1ης Ιανουαρίου 2013 από τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 392/2009. Η ευθύνη για την απώλεια ή ζημία περιουσίας σύμφωνα με τη Σύμβαση των Αθηνών και τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 392/2009 είναι περιορισμένη.

3.3 Η αποδοχή των κρατήσεων θα εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των θέσεων και θεωρείται οριστική με την επακόλουθη σύναψη του συμβολαίου, μόνον όταν αποστέλλεται από την Εταιρεία επιβεβαίωση κατά την είσπραξη του ποσού που καταβάλλεται από τον Επιβάτη για την αγορά.

3.4 Προσφορές στα πλαίσια προωθητικών ενεργειών ή οι οποίες παρέχουν με άλλον τρόπο ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους και οι οποίες δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα υπόκεινται σε χρονικά όρια και σε περιορισμούς διαθεσιμότητας, σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζει η Εταιρεία ανά πάσα και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

3.5 Στην περίπτωση μίας και μόνο κράτησης που πραγματοποιείται για περισσότερα του ενός μέρη τα οποία αναγράφονται σε αυτήν, το άτομο που πραγματοποιεί την κράτηση εγγυάται ότι διαθέτει την απαραίτητη εξουσιοδότηση από τους υπόλοιπους, και παράλληλα εγγυάται για την εκπλήρωση όλων των συμβατικών υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων των υπολοίπων μερών που αναγράφονται στην κράτηση.

3.6 Η Εταιρεία δεν αποδέχεται κρατήσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται από ανηλίκους (άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών). Οι κρατήσεις που αφορούν ανηλίκους θα πρέπει να πραγματοποιούνται από τους νόμιμους κηδεμόνες και/ή από τους γονείς τους και θα γίνονται δεκτές μόνο εάν ο ανήλικος ταξιδεύει τουλάχιστον με έναν από τους γονείς του ή με τον νόμιμο κηδεμόνα του ή με άλλο ενήλικο άτομο το οποίο αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη του ανηλίκου. Σε περίπτωση κράτησης που περιλαμβάνει ανηλίκους ή άτομα με αναπηρία που δεν ταξιδεύουν με τον γονέα τους ή με νόμιμο κηδεμόνα, η μεταφορά πραγματοποιείται βάσει του Εντύπου Συγκατάθεσης και Απαλλαγής Ευθυνών και του Εντύπου Δήλωσης Συνοδών το οποίο διατίθεται (με δυνατότητα “download”) μέσω του www.celestyalcruises.com, συμπληρώνεται και υπογράφεται κατά το χρόνο της κράτησης και πριν από την επιβίβαση στο πλοίο, και μέσω αυτού γίνεται ανάληψη της ευθύνης για τον ανήλικο (τους ανηλίκους). Εάν η κράτηση που πραγματοποιεί ο Επιβάτης περιλαμβάνει ανηλίκους ή άτομα με αναπηρία που δεν ταξιδεύουν με το γονέα τους ή νόμιμο κηδεμόνα, ο Επιβάτης πρέπει να «κατεβάσει» (download) και να συμπληρώσει τα σχετικά έντυπα, και στη συνέχεια να τα αποστείλει μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@celestyalcruises.com.

3.7 Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προσφέρει εναλλακτικούς ή συμπληρωματικούς όρους στους παρόντες Όρους για ειδικές κατηγορίες συμβολαίων (όπως για γκρουπ ή ταξίδια κινήτρων). Οι ειδικοί όροι που συμφωνούνται σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση θα ισχύουν για το συμβόλαιο που συνάπτεται επιπρόσθετα με τους Όρους. 

 

[description_extra] => [type] => [upgrades] => [subservices] => a:10:{i:0;a:3:{s:9:"subtitle0";s:0:"";s:8:"subcode0";s:0:"";s:15:"subdescription0";s:0:"";}i:1;a:3:{s:9:"subtitle1";s:0:"";s:8:"subcode1";s:0:"";s:15:"subdescription1";s:0:"";}i:2;a:3:{s:9:"subtitle2";s:0:"";s:8:"subcode2";s:0:"";s:15:"subdescription2";s:0:"";}i:3;a:3:{s:9:"subtitle3";s:0:"";s:8:"subcode3";s:0:"";s:15:"subdescription3";s:0:"";}i:4;a:3:{s:9:"subtitle4";s:0:"";s:8:"subcode4";s:0:"";s:15:"subdescription4";s:0:"";}i:5;a:3:{s:9:"subtitle5";s:0:"";s:8:"subcode5";s:0:"";s:15:"subdescription5";s:0:"";}i:6;a:3:{s:9:"subtitle6";s:0:"";s:8:"subcode6";s:0:"";s:15:"subdescription6";s:0:"";}i:7;a:3:{s:9:"subtitle7";s:0:"";s:8:"subcode7";s:0:"";s:15:"subdescription7";s:0:"";}i:8;a:3:{s:9:"subtitle8";s:0:"";s:8:"subcode8";s:0:"";s:15:"subdescription8";s:0:"";}i:9;a:3:{s:9:"subtitle9";s:0:"";s:8:"subcode9";s:0:"";s:15:"subdescription9";s:0:"";}} [layout] => 0 [year] => 2017 [image_fid1] => 0 [file_fid1] => 0 [file_fid2] => 0 [file_fid3] => 0 [file_fid4] => 0 [themed_cruises] => [onboard] => 0 [format] => full_html [incl_excl] => include [markets] => all )

ΟΙ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΔΕΣΜΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΩΘΙ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ.

Με την προϋπόθεση ότι θα εισπραχθεί το συνολικό ποσό του συμβολαίου, η Celestyal Cruises Μονοπροσωπη ΕΠΕ (με έδρα στη διεύθυνση Αντωνίου Αμπατιέλου 8, Πειραιάς, Τ.Κ. 18536, Ελλάδα και ΑΦΜ 999232886, ΑΡ.Μ.Α.Ε. 44918007000, Αρ. ΕΟΤ 0207E61000083501) (η «Εταιρεία») συμφωνεί να παρέχει προϊόντα και/ή υπηρεσίες υπό τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις («Όροι»), που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του συμβολαίου το οποίο έχει υπογράψει ο Επιβάτης με την Εταιρεία αναφορικά με τα προσφερόμενα προς πώληση από την Εταιρεία προϊόντα και/ή υπηρεσίες.

Πραγματοποιώντας κράτηση, ο Επιβάτης συμφωνεί για λογαριασμό του ιδίου, καθώς και για λογαριασμό οποιουδήποτε τρίτου, ενηλίκου και/ή ανηλίκου (ηλικίας κάτω των 18 ετών) το όνομα του οποίου αναφέρεται στην κράτηση και περιλαμβάνεται σε αυτήν, ότι δεσμεύεται νομικά από τους Όρους,

 

1. ΟΡΙΣΜΟΙ

1.1 «Μεταφορέας» σημαίνει τους ιδιοκτήτες και/ή ναυλωτές και/ή διαχειριστές του εκάστοτε πλοίου,

1.2 «Εταιρεία» σημαίνει τη Celestyal Cruises Μονοπροσωπη ΕΠΕ και περιλαμβάνει τις υπάρχουσες και προηγούμενες μητρικές, θυγατρικές, συνδεδεμένες και/ή συγγενείς εταιρείες, αντασφαλιστές και ασφαλιστές, πράκτορες, εργαζομένους, στελέχη, διευθυντές, διαδόχους και εκδοχείς,

1.3 «Επιβάτης» σημαίνει το φυσικό πρόσωπο και/ή την οντότητα που πραγματοποιεί κράτηση ή αγοράζει μια κρουαζιέρα και/ή υπηρεσίες και/ή προϊόντα σύμφωνα με το παρόν συμβόλαιο και περιλαμβάνει κάθε τρίτο μέρος, ενηλίκους και/ή ανηλίκους (ηλικίας κάτω των 18 ετών) που περιλαμβάνονται στην κράτηση του Επιβάτη, συμπεριλαμβανομένων των κληρονόμων και εκπροσώπων όλων εκ των παραπάνω.

 

2. ΔΙΚΑΙΟ

Οι Όροι αφορούν την απόκτηση προϊόντων και/ή υπηρεσιών που προσφέρονται προς πώληση από την Εταιρεία μέσω διαδικτύου από την ιστοσελίδα της Εταιρείας www.celestyalcruises.com («Ιστοσελίδα»). Νοείται, αναγνωρίζεται και συμφωνείται ότι η πώληση πραγματοποιείται στην Ελλάδα και ως εκ τούτου, το συμβόλαιο που προκύπτει από την on-line κράτηση του Επιβάτη συνάπτεται μεταξύ του Επιβάτη και της Εταιρείας και υπόκειται στην ελληνική νομοθεσία. Αποκτώντας πρόσβαση και πραγματοποιώντας κράτηση μέσα από την Ιστοσελίδα, ο Επιβάτης συμφωνεί και δηλώνει ότι τα Δικαστήρια του Πειραιά, Ελλάδα, είναι αρμόδια για την επίλυση τυχόν διαφορών που ενδέχεται να προκύψουν μεταξύ του Επιβάτη και της Εταιρείας, και ότι η ελληνική νομοθεσία αποτελεί το εφαρμοστέο δίκαιο.

 

3. ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

3.1 Οι Όροι και οι Προϋποθέσεις Μεταφοράς του Μεταφορέα ενσωματώνονται ρητά στο συμβόλαιο που συνάπτεται μεταξύ του Επιβάτη και της Εταιρείας. Οι Όροι Μεταφοράς του Μεταφορέα διατίθενται κατόπιν αιτήματος, ενώ, εναλλακτικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τους «κατεβάσουν» (download) από τη διεύθυνση http://www.celestyalcruises.com/gr/category/terms-and- conditions-of- carriage/index.html. Οι Όροι Μεταφοράς του Μεταφορέα είναι τυπωμένοι στο Εισιτήριο του Επιβάτη.

3.2 Η ευθύνη του Μεταφορέα για θάνατο και/ή σωματική βλάβη και ζημία/απώλεια επισκευών θα διέπεται από τη Σύμβαση σχετικά με τη Θαλάσσια Μεταφορά Επιβατών και των Αποσκευών τους, που υπεγράφη στην Αθήνα στις 13 Δεκεμβρίου 1974 και από το σχετικό Πρωτόκολλο του Νοεμβρίου 1976 (καλούμενη εφεξής «η Σύμβαση των Αθηνών») ή όπου ισχύει από 1ης Ιανουαρίου 2013 από τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 392/2009. Η ευθύνη για την απώλεια ή ζημία περιουσίας σύμφωνα με τη Σύμβαση των Αθηνών και τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 392/2009 είναι περιορισμένη.

3.3 Η αποδοχή των κρατήσεων θα εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των θέσεων και θεωρείται οριστική με την επακόλουθη σύναψη του συμβολαίου, μόνον όταν αποστέλλεται από την Εταιρεία επιβεβαίωση κατά την είσπραξη του ποσού που καταβάλλεται από τον Επιβάτη για την αγορά.

3.4 Προσφορές στα πλαίσια προωθητικών ενεργειών ή οι οποίες παρέχουν με άλλον τρόπο ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους και οι οποίες δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα υπόκεινται σε χρονικά όρια και σε περιορισμούς διαθεσιμότητας, σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζει η Εταιρεία ανά πάσα και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

3.5 Στην περίπτωση μίας και μόνο κράτησης που πραγματοποιείται για περισσότερα του ενός μέρη τα οποία αναγράφονται σε αυτήν, το άτομο που πραγματοποιεί την κράτηση εγγυάται ότι διαθέτει την απαραίτητη εξουσιοδότηση από τους υπόλοιπους, και παράλληλα εγγυάται για την εκπλήρωση όλων των συμβατικών υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων των υπολοίπων μερών που αναγράφονται στην κράτηση.

3.6 Η Εταιρεία δεν αποδέχεται κρατήσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται από ανηλίκους (άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών). Οι κρατήσεις που αφορούν ανηλίκους θα πρέπει να πραγματοποιούνται από τους νόμιμους κηδεμόνες και/ή από τους γονείς τους και θα γίνονται δεκτές μόνο εάν ο ανήλικος ταξιδεύει τουλάχιστον με έναν από τους γονείς του ή με τον νόμιμο κηδεμόνα του ή με άλλο ενήλικο άτομο το οποίο αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη του ανηλίκου. Σε περίπτωση κράτησης που περιλαμβάνει ανηλίκους ή άτομα με αναπηρία που δεν ταξιδεύουν με τον γονέα τους ή με νόμιμο κηδεμόνα, η μεταφορά πραγματοποιείται βάσει του Εντύπου Συγκατάθεσης και Απαλλαγής Ευθυνών και του Εντύπου Δήλωσης Συνοδών το οποίο διατίθεται (με δυνατότητα “download”) μέσω του www.celestyalcruises.com, συμπληρώνεται και υπογράφεται κατά το χρόνο της κράτησης και πριν από την επιβίβαση στο πλοίο, και μέσω αυτού γίνεται ανάληψη της ευθύνης για τον ανήλικο (τους ανηλίκους). Εάν η κράτηση που πραγματοποιεί ο Επιβάτης περιλαμβάνει ανηλίκους ή άτομα με αναπηρία που δεν ταξιδεύουν με το γονέα τους ή νόμιμο κηδεμόνα, ο Επιβάτης πρέπει να «κατεβάσει» (download) και να συμπληρώσει τα σχετικά έντυπα, και στη συνέχεια να τα αποστείλει μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@celestyalcruises.com.

3.7 Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προσφέρει εναλλακτικούς ή συμπληρωματικούς όρους στους παρόντες Όρους για ειδικές κατηγορίες συμβολαίων (όπως για γκρουπ ή ταξίδια κινήτρων). Οι ειδικοί όροι που συμφωνούνται σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση θα ισχύουν για το συμβόλαιο που συνάπτεται επιπρόσθετα με τους Όρους. 

 

Array ( [title] => [code] => [subtitle] => [description] =>

4. ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

4.1 Οι τιμές είναι κατ’ άτομο και περιλαμβάνουν όλες τις χρεώσεις που αναφέρονται ρητά στην Ιστοσελίδα και στο online έντυπο της αίτησης που υπογράφει ο Επιβάτης.

4.2 Η τιμή της κρουαζιέρας αφορά το ποσό το οποίο καταβάλλεται για την κρουαζιέρα και περιλαμβάνει τις υπηρεσίες και τις διευκολύνσεις που περιγράφονται στην παρούσα Ιστοσελίδα, καθώς και οτιδήποτε άλλο συμφωνείται συγκεκριμένα κατά το χρόνο της κράτησης (συμπεριλαμβανομένης της διαμονής, των γευμάτων, αλλά όχι των ποτών, της ψυχαγωγίας, των χρεώσεων λιμένα και των χρεώσεων εξυπηρέτησης). Η Τιμή της Κρουαζιέρας δεν περιλαμβάνει παρεπόμενες προσαυξήσεις, όπως η αύξηση των τιμών λόγω συναλλαγματικών διακυμάνσεων, πρόσθετους φόρους και υπηρεσίες λιμένα, κυβερνητικούς φόρους, ΦΠΑ («Προσαύξηση»). Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει ανά πάσα στιγμή οποιεσδήποτε από αυτές τις προσαυξήσεις και δεν θα παρέχεται κανένα δικαίωμα ακύρωσης. Εάν η προσαύξηση είναι υψηλότερη από 10% του συνολικού ποσού του τιμολογίου, ο Επιβάτης θα δικαιούται να ακυρώσει την κρουαζιέρα λαμβάνοντας πλήρη επιστροφή των χρημάτων που κατέβαλε ή να μεταφέρει την κρουαζιέρα σε διαφορετική ημερομηνία μέσα σε χρονικό διάστημα 12 μηνών, χωρίς χρέωση για τη σχετική αλλαγή. Ο επιβάτης πρέπει να ασκήσει το συγκεκριμένο δικαίωμα εντός 14 ημερών από την ημερομηνία που του κοινοποιείται η επιβολή της Προσαύξησης.

4.3 Οι εκδρομές στην ξηρά είναι προαιρετικές και η κράτησή τους μπορεί να πραγματοποιηθεί online ή να αγοραστούν επί του πλοίου, αλλά χρεώνονται ξεχωριστά και δεν αποτελούν μέρος του παρόντος συμβολαίου.

4.4 Εάν μετά την απόσυρση ή ακύρωση άλλων ατόμων που συμμετέχουν στην κρουαζιέρα, ο Επιβάτης παραμείνει ως μοναδικός ένοικος της καμπίνας, θα καταβάλλει κάποιο επιπλέον ποσό για τη χρήση της καμπίνας ως μονόκλινης, εκτός εάν ο δεύτερος ένοικος έχει χρεωθεί ακυρωτικά τέλη 100%.

4.5 Ο Επιβάτης υποβάλλει αίτημα για κράτηση όταν συμπληρώνει το αντίστοιχο έντυπο ηλεκτρονικής κράτησης μέσω της Ιστοσελίδας και πληρώνει ως προκαταβολή 20% του συνολικού ποσού του ναύλου (η «προκαταβολή») υποβάλλοντας τα στοιχεία της πιστωτικής του κάρτας, παρέχοντας εξουσιοδότηση για πληρωμή μέσω της πιστωτικής του κάρτας και κάνοντας κλικ στο τετραγωνίδιο με την ένδειξη «ΑΠΟΔΟΧΗ». Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο Επιβάτης εγγυάται ότι έχει διαβάσει και κατανοήσει τις πληροφορίες και τους όρους που αναγράφονται στην Ιστοσελίδα και αποδέχεται ότι το συμβόλαιο του Επιβάτη (συμπεριλαμβανομένου κάθε ατόμου που περιλαμβάνεται στην κράτηση) διέπεται από τους Όρους και από τις Προϋποθέσεις Μεταφοράς του Μεταφορέα. Ο Επιβάτης θα θεωρείται ότι αποδέχεται την κράτηση που πραγματοποιείται για λογαριασμό του ιδίου, καθώς και για λογαριασμό των ατόμων τα ονόματα των οποίων αναγράφονται στο έντυπο ηλεκτρονικής κράτησης. Το Συμβόλαιο συνάπτεται με τη λήψη της Προκαταβολής και την αποδοχή της από την Εταιρεία. Το Συμβόλαιο αποδεικνύεται από το τιμολόγιο επιβεβαίωσης της κρουαζιέρας για την οποία έχει γίνει κράτηση. Στη συνέχεια, η Εταιρεία θα παρέχει στον επιβάτη αριθμό κράτησης. Το υπόλοιπο του ναύλου καθίσταται πληρωτέο στην Εταιρεία σε διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών πριν από την αναχώρηση ή, σε περίπτωση όψιμης κράτησης (late booking), η πληρωμή θα πρέπει να καταβάλλεται πλήρως όσο το δυνατόν συντομότερα μετά την επιβεβαίωση της κράτησης. Η πληρωμή μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της Ιστοσελίδας, με χρήση του αριθμού κράτησης που έχει δοθεί στον Επιβάτη και παρέχει πρόσβαση στη σχετική κράτηση, στην οποία περίπτωση η πληρωμή πραγματοποιείται με τον ίδιο τρόπο που ακολουθήθηκε για την πληρωμή της Προκαταβολής ή με αποστολή των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας του Επιβάτη και σχετική εντολή πληρωμής από την πιστωτική κάρτα του επιβάτη αναφορικά με το υπόλοιπο ποσό, στην οποία περίπτωση αποστέλλεται email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@celestyalcruises.com (αναφέροντας πάντα τον αριθμό κράτησης του Επιβάτη). Κανένας επιβάτης δεν θα επιτρέπεται να επιβιβαστεί στο πλοίο εάν δεν έχει καταβληθεί πλήρως και σύμφωνα με τους παρόντες Όρους η τιμή της κρουαζιέρας και οποιωνδήποτε άλλων υπηρεσιών/προϊόντων που κρατήθηκαν κατά τη στιγμή της κράτησης.

4.6 Σε περίπτωση όπου γίνει κράτηση για κάποια κρουαζιέρα και η τιμή της κρουαζιέρας αυτής που αναγράφεται και/ή αναφέρεται και/ή διαφημίζεται μέσω της Ιστοσελίδας ή πωλητή της Εταιρείας ή ταξιδιωτικού γραφείου ή μέσω άλλης πηγής είναι λανθασμένη, γεγονός που οφείλεται σε ανθρώπινο σφάλμα, τυπογραφικό ή τεχνικό λάθος, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διορθώσει το λάθος και να ζητήσει από τον επιβάτη να καταβάλει το σωστό ποσό ή να ακυρώσει κατόπιν γραπτού αιτήματος του Επιβάτη την κράτηση, επιστρέφοντας πλήρως το ποσό που έχει ήδη καταβληθεί από τον Επιβάτη. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία δεν θα φέρει καμία απολύτως ευθύνη καθ’ οιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμό της ευθύνης τήρησης οποιασδήποτε κράτησης που προκύπτει από αντίστοιχο σφάλμα.

4.7 Η χρέωση για την κράτηση του επιβάτη θα πραγματοποιείται στα ακόλουθα νομίσματα, ανάλογα με τη χώρα προέλευσης του Επιβάτη: ΧΩΡΑ ΝΟΜΙΣΜΑ Όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ (εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου) Ευρώ (EUR / €) Ηνωμένο Βασίλειο Λίρα Μεγάλης Βρετανίας (GBP / £) Όλες οι υπόλοιπες χώρες Δολάριο ΗΠΑ (USD / $)

4.8 Ο Επιβάτης θα είναι ανά πάσα στιγμή υπεύθυνος για οποιοδήποτε ποσό προκύπτει από την κράτηση, συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμό της περίπτωσης όπου το ταξιδιωτικό γραφείο το οποίο χρησιμοποίησε ο Επιβάτης για να πραγματοποιήσει κράτηση της κρουαζιέρας με την Εταιρεία δεν έχει καταβάλει στην Εταιρεία τα χρήματα που πλήρωσε ο Επιβάτης για την εν λόγω κράτηση. Επιπλέον, οποιαδήποτε επιστροφή χρημάτων πραγματοποιείται από την Εταιρεία προς τον πράκτορα του Επιβάτη θα θεωρείται πληρωμή προς τον ίδιο τον Επιβάτη, ανεξαρτήτως εάν ο πράκτορας έχει επιστρέψει πράγματι τα χρήματα στον Επιβάτη ή όχι.

5. ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΞΗΡΑ

5.1 Όλες οι εκδρομές στην ξηρά παρέχονται από ανεξάρτητους εργολάβους, και συγκεκριμένα από τοπικούς προμηθευτές που υπόκεινται στους εγχώριους νόμους, κανόνες, κανονισμούς και πρότυπα που αποτελούν τη βάση επί της οποίας θα εκτιμάται η απόδοση των εν λόγω υπηρεσιών. Όπου εκδρομές στην ξηρά περιλαμβάνονται στην κράτηση, το πακέτο θα θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί εάν υπάρχει συμμόρφωση με την εγχώρια νομοθεσία και τους κανονισμούς. Οι ως άνω ανεξάρτητοι εργολάβοι δεν ενεργούν σε καμία περίπτωση ως πράκτορες ή εκπρόσωποι της Εταιρείας. Με το παρόν διευκρινίζεται ότι οι εν λόγω ανεξάρτητοι εργολάβοι δεν ανήκουν στην Εταιρεία ούτε ελέγχονται από την Εταιρεία, η Εταιρεία δεν προβαίνει σε οποιαδήποτε δήλωση οποιουδήποτε είδους αναφορικά με την απόδοσή τους και/ή την καταλληλότητά τους και δεν αναλαμβάνει την επίβλεψη των δραστηριοτήτων τους. Νοείται και συμφωνείται ότι οποιοδήποτε πρόσωπο χρησιμοποιεί τις ως άνω υπηρεσίες ή δραστηριότητες θα συνάπτει σύμβαση με τον ανεξάρτητο εργολάβο και θα θεωρείται ότι συμφωνεί και αποδέχεται πως οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με θάνατο, σωματική βλάβη, ασθένεια, συναισθηματική δυσφορία, ψυχικό πόνο ή ψυχολογική βλάβη στο άτομο ή απώλεια ή ζημία περιουσίας θα αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του παρόχου των εν λόγω υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων. Η Εταιρεία δεν θα είναι ή καθίσταται υπεύθυνη και/ή δεν θα φέρει καμία ευθύνη με οποιονδήποτε τρόπο για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη του ως άνω παρόχου που αφορά σε ή προκύπτει από ή σε σχέση με τις εν λόγω υπηρεσίες ή δραστηριότητες.

5.2 Θα πρέπει να αναφερθεί ότι τα δρομολόγια και τα χρονοδιαγράμματα των εκδρομών στην ξηρά που δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα και σε οποιοδήποτε άλλο υλικό διανέμεται από την Εταιρεία (συμπεριλαμβανομένων των φυλλαδίων) είναι καθαρά ενδεικτικού χαρακτήρα και υπόκεινται σε αλλαγές. Τα δρομολόγια και τα χρονοδιαγράμματα των εκδρομών στην ξηρά υπόκεινται σε αλλαγές λόγω εξωτερικών παραγόντων, που περιλαμβάνουν χωρίς περιορισμό τις καιρικές συνθήκες, και/ή επιχειρησιακές απαιτήσεις των παρόχων των υπηρεσιών. Η Εταιρεία δεν θα είναι ή καθίσταται υπεύθυνη και/ή δε θα φέρει καμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε τροποποίηση και/ή ακύρωση αναφορικά με τις εκδρομές στην ξηρά.

5.3 Λόγω της φύσης ορισμένων εκδρομών, δεν θα είναι όλες οι εκδρομές προσβάσιμες σε επιβάτες με αναπηρία. Κατά συνέπεια, πριν από την αγορά του προϊόντος, η Εταιρεία συνιστά στους Επιβάτες να λαμβάνουν πληροφορίες για τις εκδρομές μέσω της Ιστοσελίδας ή μέσω των γραφείων μας προκειμένου να ενημερώνονται εάν οι εκδρομές που τους ενδιαφέρουν είναι προσβάσιμες σε επιβάτες με αναπηρία.

5.4 Οι λεπτομερείς όροι και προϋποθέσεις που εφαρμόζονται στις εκδρομές στην ξηρά διατίθενται κατόπιν αιτήματος, ενώ, εναλλακτικά, μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα www.celestyalcruises.com. Οι όροι και οι προϋποθέσεις των εκδρομών στην ξηρά ενσωματώνονται ρητά στο συμβόλαιο που συνάπτεται μεταξύ του Επιβάτη και της Εταιρείας.

 

6. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΒΑΤΗ

Σε γενικές γραμμές αλλαγή της κράτησης μετά την επιβεβαίωση δεν επιτρέπεται, εκτός από ειδικές περιπτώσεις και κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας. Οι αλλαγές αυτές θα πρέπει να κοινοποιούνται γραπτώς άμεσα και ενδέχεται να υπάρξει χρέωση για την αλλαγή.

 

7. ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΒΑΤΗ

Εάν για οποιονδήποτε λόγο ο Επιβάτης επιθυμεί να ακυρώσει την κρουαζιέρα την οποία έχει κλείσει, θα πρέπει να ενημερώνει την Εταιρεία γραπτώς με απόδειξη παραλαβής στην προαναφερθείσα διεύθυνση. Κατόπιν λήψης του σχετικού αιτήματος του Επιβάτη, η Εταιρεία θα εκδίδει ακυρωτικό τιμολόγιο και θα επιστρέφει στον Επιβάτη τυχόν χρήματα που του οφείλονται. Ισχύουν οι εξής χρεώσεις: Τέλος ακύρωσης για μεμονωμένες κρατήσεις:

>60 ημέρες: Xωρίς χρέωση / Πλήρης επιστροφή χρημάτων

60-45 ημέρες: Απώλεια ποσού κατάθεσης

44-15 ημέρες: 50% συνολικού ποσού εισιτηρίου (εξαιρούνται λιμενικά τέλη και χρεώσεις υπηρεσιών)

14-8 ημέρες: 75% συνολικού ποσού εισιτηρίου (εξαιρούνται λιμενικά τέλη και χρεώσεις υπηρεσιών)

Μέχρι και 7 ημέρες: Δεν δίνεται επιστροφή, εκτός από λιμενικά τέλη και χρεώσεις υπηρεσιών

Οι παραπάνω χρεώσεις αφορούν το ναύλο της κρουαζιέρας. Χρεώσεις λιμένα ή λοιπές χρεώσεις και/ή προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων εκδρομών στην ξηρά, πακέτων ποτών κτλ. επιστρέφονται πλήρως ανά πάσα στιγμή της ακύρωσης πριν από την αναχώρηση του πλοίου. 

 

8. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

8.1 Οι κρουαζιέρες στην Ιστοσελίδα σχεδιάζονται αρκετούς μήνες νωρίτερα και παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται ώστε να τηρούνται τα όσα διαφημίζονται, ορισμένες φορές είναι απαραίτητο να υπάρξουν αλλαγές. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσει ή να ακυρώσει οποιοδήποτε στοιχείο της κρουαζιέρας εάν ο Πλοίαρχος ή ο Μεταφορέας θεωρεί ότι η τροποποίηση ή διακοπή αυτή είναι για οποιονδήποτε λόγο απαραίτητη για την καλή διαχείριση του πλοίου ή του Μεταφορέα, ή για λόγους ανωτέρας βίας που θα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, πόλεμο ή απειλή πολέμου, εξεγέρσεις, εμφύλιες αναταραχές, καταστροφές, θεομηνίες, πραγματικές ή επαπειλούμενες τρομοκρατικές ενέργειες, φυσικές και πυρηνικές καταστροφές, πυργκαγιά, κλείσιμο λιμένων, πραγματικές ή επαπειλούμενες απεργίες ή οποιαδήποτε συλλογική κινητοποίηση, ή οποιοδήποτε άλλο γεγονός εκτός της σφαίρας επιρροής της Εταιρείας. Η Εταιρεία δεν θα ευθύνεται για τροποποίηση ή ακύρωση που επέρχεται ως αποτέλεσμα τέτοιων περιστατικών που (i) αποδίδονται σε τρίτον, ο οποίος δεν συνδέεται με την παροχή της κρουαζιέρας, ή (ii) είναι απρόβλεπτα ή αναπόφευκτα, ή (iii) οφείλονται σε ασυνήθιστες και απρόβλεπτες καταστάσεις πέραν του ελέγχου της Εταιρείας, και δεν θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί αν είχε υπάρξει η δέουσα επιμέλεια ή δεν θα μπορούσαν να έχουν προβλεφθεί ή αποφευχθεί από την Εταιρεία.

8.2 Όπου η Εταιρεία είναι αναγκασμένη πριν από την αναχώρηση να αλλάξει σημαντικά κάποιον ουσιώδη όρο του συμβολαίου, συμπεριλαμβανομένης της τιμής ή πραγματοποιείται ακύρωση πριν από τον απόπλου, η Εταιρεία θα ενημερώνει τον Επιβάτη όσο το δυνατόν νωρίτερα και θα του παρέχει τις εξής επιλογές:

    (α) Πλήρη επιστροφή του ποσού που έχει πληρώσει, ή

    (β) Εναλλακτική κρουαζιέρα ίσης ή υψηλότερης αξίας χωρίς επιπλέον κόστος, ή

    (γ) Εναλλακτική κρουαζιέρα χαμηλότερης αξίας με επιστροφή της διαφοράς χρημάτων.   

Έχοντας ενημερωθεί για τις παραπάνω επιλογές, ο Επιβάτης οφείλει να μας ενημερώσει όσο το δυνατόν νωρίτερα σχετικά με την επιλογή του. Η εναλλακτική κρουαζιέρα μπορεί να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή εντός 12 μηνών από την κρουαζιέρα που ακυρώθηκε.

8.3 Εάν μετά τον απόπλου κάποιο σημαντικό στοιχείο της κρουαζιέρας δεν μπορεί να παρασχεθεί, η Εταιρεία θα προβαίνει στις κατάλληλες ρυθμίσεις για τη συνέχιση της κρουαζιέρας και θα αποζημιώνει τον Επιβάτη εάν υπάρχει διαφορά στην τιμή. Εάν δεν είναι δυνατόν να παρασχεθεί κατάλληλη εναλλακτική ή εάν ο Επιβάτης απορρίψει οποιεσδήποτε εναλλακτικές, υπό την προϋπόθεση ότι ο λόγος για τον οποίο τις απορρίπτει είναι εύλογος, η Εταιρεία θα φροντίζει για την επιστροφή του επιβάτη στο σημείο από το οποίο ξεκίνησε την κρουαζιέρα ή σε άλλο μέρος με το οποίο ο Επιβάτης συμφωνεί και όπου αρμόζει, θα προσφέρει στον Επιβάτη αποζημίωση.

8.4 Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα σημαντικών τροποποιήσεων: αύξηση στην τιμή κατά ποσό που υπερβαίνει το 10% και οποιαδήποτε τροποποίηση στοιχείων που είναι ουσιώδη για την απόλαυση των διακοπών στο σύνολό τους. Σε σχέση με την παρούσα ρήτρα, τα ακόλουθα δεν θεωρούνται σημαντικές τροποποιήσεις: (i) αλλαγή αεροπορικής εταιρείας, ώρας και δρομολογίου πτήσεων, υπό την προϋπόθεση ότι οι ημερομηνίες αναχώρησης και άφιξης παραμένουν αμετάβλητες και ο Επιβάτης μπορεί να επιβιβαστεί και να αποβιβαστεί από το πλοίο όπως έχει προγραμματιστεί, (ii) αντικατάσταση του πλοίου, (iii) τροποποίηση του δρομολογίου της κρουαζιέρας, (iv) αλλαγή καμπίνας ή αλλαγή στη διαμονή σε ξενοδοχείο, εφόσον η καμπίνα και/ή το ξενοδοχείο είναι της ίδιας ή υψηλότερης κατηγορίας, (vi) αλλαγές στο πρόγραμμα των shows και άλλες μορφές διασκέδασης εν πλω.

8.5 Εάν είναι αναγκαίο για τεχνικό, επιχειρησιακό ή άλλον καλό λόγο, ο διοργανωτής της κρουαζιέρας και/ή η Εταιρεία μπορεί να αντικαταστήσει το πλοίο με άλλο πλοίο, το οποίο θα φέρει παρόμοια χαρακτηριστικά. Η άσκηση του συγκεκριμένου δικαιώματος δεν αποτελεί σημαντική τροποποίηση υπό την έννοια της παρούσας ρήτρας.

8.6 Ο Μεταφορέας και, για λογαριασμό αυτού, ο Πλοίαρχος του πλοίου δύναται επίσης να τροποποιήσει το δρομολόγιο της κρουαζιέρας για λόγους ανωτέρας βίας ή για λόγους ασφάλειας του πλοίου ή της πλοήγησης. Η άσκηση του συγκεκριμένου δικαιώματος δεν αποτελεί σημαντική τροποποίηση υπό την έννοια της παρούσας ρήτρας.

8.7 Ο παρών κατάλογος δεν είναι πλήρης και δεν εμποδίζει την Εταιρεία να αντιμετωπίζει άλλα περιστατικά ως μη σημαντικές τροποποιήσεις.

8.8 Η Εταιρεία δεν ευθύνεται και δεν θα καταβάλλει καμία αποζημίωση σε περίπτωση ακύρωσης της κρουαζιέρας λόγω μικρότερου αριθμού ατόμων που επιλέγουν τη συγκεκριμένη κρουαζιέρα από τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό ατόμων. Σε αυτή την περίπτωση, ο Επιβάτης θα ενημερώνεται γραπτώς τουλάχιστον 14 ημέρες πριν από την έναρξη της κρουαζιέρας.

 

9. ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Ο Επιβάτης πρέπει να διασφαλίσει ότι διαθέτει κατάλληλη ταξιδιωτική ασφάλιση καθ’ όλη τη διάρκεια των διακοπών του, η οποία καλύπτει τον Επιβάτη για ακύρωση, ασθένεια, θάνατο ή σωματική βλάβη, ιατρική περίθαλψη, ζημία και/ή απώλεια αποσκευών, επαναπατρισμό κτλ.

 

10. ΕΥΘΥΝΗ

10.1 Η Εταιρεία αναλαμβάνει την ευθύνη παροχής όλων των στοιχείων της διαφημιζόμενης κρουαζιέρας. Ωστόσο, σε περίπτωση μη παροχής αυτών για τα οποία έχει γίνει κράτηση, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη εάν ο λόγος για τον οποίο συμβαίνει κάτι τέτοιο συνίσταται στα εξής: (α) Λάθος του επιβάτη ή λάθος οποιουδήποτε ατόμου αναγράφεται στην κράτηση, (β) λάθος τρίτου που δε συνδέεται με το παρόν συμβόλαιο, (γ) οποιεσδήποτε ασυνήθιστες ή απρόβλεπτες συνθήκες πέραν του ελέγχου της Εταιρείας που δεν θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί ακόμα κι εάν είχε υπάρξει κάθε δυνατή επιμέλεια, (δ) γεγονός το οποίο η Εταιρεία ή οποιοσδήποτε πάροχος υπηρεσιών, ακόμα κι εάν είχε επιδείξει κάθε δυνατή επιμέλεια, δεν θα μπορούσε να έχει προβλέψει ή αποτρέψει, (ε) οποιοδήποτε περιστατικό ορίζεται ως περιστατικό Ανωτέρας Βίας.

10.2 Η ευθύνη της Εταιρείας είναι περιορισμένη και σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει την ευθύνη του Μεταφορέα σύμφωνα με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις Μεταφοράς.

10.3 Τα όρια της ευθύνης και ο χρόνος για την προβολή αξίωσης σύμφωνα με τη Σύμβαση των Αθηνών ενσωματώνονται ρητά στους παρόντες Όρους Κράτησης με σκοπό τον περιορισμό του ποσού της αποζημίωσης που καταβάλλεται από την Εταιρεία.

10.4 Η Σύμβαση των Αθηνών είναι μια διεθνής Σύμβαση που διέπει τη θαλάσσια μεταφορά επιβατών και των αποσκευών τους και συνάπτεται μεταξύ του Μεταφορέα και του Επιβάτη. Σύμφωνα με τη Σύμβαση των Αθηνών, η ευθύνη για σωματική βλάβη/θάνατο είναι περιορισμένη. Η ευθύνη της Εταιρείας περιορίζεται σε 46.666 ΕΤΔ (Ειδικά Τραβηκτικά Δικαιώματα) βάσει της Σύμβασης των Αθηνών όπου ισχύει από 1ης Ιανουαρίου 2013 και/ή σε 400.000 ΕΤΔ ανά επιβάτη ανά περιστατικό βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 392/2009 όπου ισχύει. Η ευθύνη της Εταιρείας για απώλεια ή ζημία αποσκευών είναι επίσης περιορισμένη και η Σύμβαση των Αθηνών και/ή ο Κανονισμός (ΕΚ) αρ. 392/2009 περιορίζονται στα ποσά που ορίζονται ενταύθα με ειδική πρόβλεψη για τιμαλφή και καθορίζεται συγκεκριμένα το χρονικό όριο για την προβολή αξίωσης. Η Σύμβαση των Αθηνών υποθέτει ότι οι αποσκευές έχουν παραδοθεί ως έχουν στον επιβάτη εκτός εάν δοθεί γραπτή ενημέρωση: (α) στην περίπτωση εμφανούς ζημίας, πριν ή κατά το χρόνο της αποβίβασης ή παράδοσης, (β) στην περίπτωση μη εμφανούς ζημίας ή απώλειας, εντός 15 ημερών από την ημερομηνία αποβίβασης ή την παράδοση ή από τη χρονική στιγμή που θα έπρεπε να έχει πραγματοποιηθεί η παράδοση. Ο Επιβάτης δεν δύναται να πραγματοποιήσει διπλή ανάκτηση από την Εταιρεία για θάνατο ή σωματική βλάβη, απώλεια ή ζημία των αποσκευών κατά τη διάρκεια της κρουαζιέρας για την οποία έχει ήδη προβληθεί αξίωση κατά άλλου μέρους, συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, του Μεταφορέα.

10.5 Στο βαθμό που η Εταιρεία ή ο Μεταφορέας ενδέχεται να ευθύνεται έναντι του Επιβάτη αναφορικά με αξιώσεις που προκύπτουν από τη θαλάσσια μεταφορά, η Εταιρεία και/ή ο Μεταφορέας θα δικαιούται όλα τα διαθέσιμα δικαιώματα, υπεράσπιση, ασυλίες και περιορισμούς, αντίστοιχα, με τον πραγματικό μεταφορέα και σύμφωνα με τις σχετικές Συμβάσεις, και κανένα σημείο της παρούσας Συμφωνίας δεν θα θεωρείται ως παραίτηση από αυτά. Στο βαθμό που οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Συμφωνίας καταστεί άκυρη από τη Σύμβαση των Αθηνών ή οποιαδήποτε νομοθεσία εφαρμόζεται υποχρεωτικά ή τίθεται σε ισχύ με άλλον τρόπο, θα είναι άκυρη μόνο ως προς την εν λόγω διάταξη και όχι εν γένει.

10.6 Παρά οτιδήποτε αντίθετο σε άλλο σημείο της παρούσας Συμφωνίας, η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν θα ευθύνεται προς τους Επιβάτες ή προς οποιονδήποτε από την συντροφιά τους για τυχόν απώλεια ή προβλεπόμενη απώλεια κέρδους, απώλεια εσόδων, απώλεια χρήσης, απώλεια συμβολαίου ή άλλης ευκαιρίας ούτε για καμία άλλη επακόλουθη ή έμμεση απώλεια ή ζημία παρόμοιας φύσης. Για αξιώσεις που δεν αφορούν σωματική βλάβη, θάνατο ή ασθένεια ή που δεν υπόκεινται στις προαναφερόμενες Συμβάσεις, οποιαδήποτε ευθύνη ενδέχεται να φέρει η Εταιρεία για τις αμελείς πράξεις και/ή παραλείψεις των προμηθευτών της θα περιορίζεται στο μέγιστο της τιμής που κατέβαλε ο Επιβάτης για το Συμβόλαιο χωρίς να περιλαμβάνει ασφάλιστρα και διοικητικές δαπάνες. Όπου αυτό αφορά απώλεια και/ή ζημία αποσκευών και/ή άλλων προσωπικών αντικειμένων, η ευθύνη της Εταιρείας δεν θα υπερβαίνει τα 600 ευρώ. Η Εταιρεία δεν θα φέρει σε καμία περίπτωση ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία τιμαλφών οποιασδήποτε φύσης. Η χρήση χρηματοθυρίδων στο πλοίο δεν αποτελεί κατάθεση στο πλοίο σύμφωνα με τη Σύμβαση ή τον Κανονισμό.

 

[description_extra] => [type] => [upgrades] => [subservices] => a:10:{i:0;a:3:{s:9:"subtitle0";s:0:"";s:8:"subcode0";s:0:"";s:15:"subdescription0";s:0:"";}i:1;a:3:{s:9:"subtitle1";s:0:"";s:8:"subcode1";s:0:"";s:15:"subdescription1";s:0:"";}i:2;a:3:{s:9:"subtitle2";s:0:"";s:8:"subcode2";s:0:"";s:15:"subdescription2";s:0:"";}i:3;a:3:{s:9:"subtitle3";s:0:"";s:8:"subcode3";s:0:"";s:15:"subdescription3";s:0:"";}i:4;a:3:{s:9:"subtitle4";s:0:"";s:8:"subcode4";s:0:"";s:15:"subdescription4";s:0:"";}i:5;a:3:{s:9:"subtitle5";s:0:"";s:8:"subcode5";s:0:"";s:15:"subdescription5";s:0:"";}i:6;a:3:{s:9:"subtitle6";s:0:"";s:8:"subcode6";s:0:"";s:15:"subdescription6";s:0:"";}i:7;a:3:{s:9:"subtitle7";s:0:"";s:8:"subcode7";s:0:"";s:15:"subdescription7";s:0:"";}i:8;a:3:{s:9:"subtitle8";s:0:"";s:8:"subcode8";s:0:"";s:15:"subdescription8";s:0:"";}i:9;a:3:{s:9:"subtitle9";s:0:"";s:8:"subcode9";s:0:"";s:15:"subdescription9";s:0:"";}} [layout] => 0 [year] => 2017 [image_fid1] => 0 [file_fid1] => 0 [file_fid2] => 0 [file_fid3] => 0 [file_fid4] => 0 [themed_cruises] => [onboard] => 0 [format] => full_html [incl_excl] => include [markets] => all )

4. ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

4.1 Οι τιμές είναι κατ’ άτομο και περιλαμβάνουν όλες τις χρεώσεις που αναφέρονται ρητά στην Ιστοσελίδα και στο online έντυπο της αίτησης που υπογράφει ο Επιβάτης.

4.2 Η τιμή της κρουαζιέρας αφορά το ποσό το οποίο καταβάλλεται για την κρουαζιέρα και περιλαμβάνει τις υπηρεσίες και τις διευκολύνσεις που περιγράφονται στην παρούσα Ιστοσελίδα, καθώς και οτιδήποτε άλλο συμφωνείται συγκεκριμένα κατά το χρόνο της κράτησης (συμπεριλαμβανομένης της διαμονής, των γευμάτων, αλλά όχι των ποτών, της ψυχαγωγίας, των χρεώσεων λιμένα και των χρεώσεων εξυπηρέτησης). Η Τιμή της Κρουαζιέρας δεν περιλαμβάνει παρεπόμενες προσαυξήσεις, όπως η αύξηση των τιμών λόγω συναλλαγματικών διακυμάνσεων, πρόσθετους φόρους και υπηρεσίες λιμένα, κυβερνητικούς φόρους, ΦΠΑ («Προσαύξηση»). Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει ανά πάσα στιγμή οποιεσδήποτε από αυτές τις προσαυξήσεις και δεν θα παρέχεται κανένα δικαίωμα ακύρωσης. Εάν η προσαύξηση είναι υψηλότερη από 10% του συνολικού ποσού του τιμολογίου, ο Επιβάτης θα δικαιούται να ακυρώσει την κρουαζιέρα λαμβάνοντας πλήρη επιστροφή των χρημάτων που κατέβαλε ή να μεταφέρει την κρουαζιέρα σε διαφορετική ημερομηνία μέσα σε χρονικό διάστημα 12 μηνών, χωρίς χρέωση για τη σχετική αλλαγή. Ο επιβάτης πρέπει να ασκήσει το συγκεκριμένο δικαίωμα εντός 14 ημερών από την ημερομηνία που του κοινοποιείται η επιβολή της Προσαύξησης.

4.3 Οι εκδρομές στην ξηρά είναι προαιρετικές και η κράτησή τους μπορεί να πραγματοποιηθεί online ή να αγοραστούν επί του πλοίου, αλλά χρεώνονται ξεχωριστά και δεν αποτελούν μέρος του παρόντος συμβολαίου.

4.4 Εάν μετά την απόσυρση ή ακύρωση άλλων ατόμων που συμμετέχουν στην κρουαζιέρα, ο Επιβάτης παραμείνει ως μοναδικός ένοικος της καμπίνας, θα καταβάλλει κάποιο επιπλέον ποσό για τη χρήση της καμπίνας ως μονόκλινης, εκτός εάν ο δεύτερος ένοικος έχει χρεωθεί ακυρωτικά τέλη 100%.

4.5 Ο Επιβάτης υποβάλλει αίτημα για κράτηση όταν συμπληρώνει το αντίστοιχο έντυπο ηλεκτρονικής κράτησης μέσω της Ιστοσελίδας και πληρώνει ως προκαταβολή 20% του συνολικού ποσού του ναύλου (η «προκαταβολή») υποβάλλοντας τα στοιχεία της πιστωτικής του κάρτας, παρέχοντας εξουσιοδότηση για πληρωμή μέσω της πιστωτικής του κάρτας και κάνοντας κλικ στο τετραγωνίδιο με την ένδειξη «ΑΠΟΔΟΧΗ». Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο Επιβάτης εγγυάται ότι έχει διαβάσει και κατανοήσει τις πληροφορίες και τους όρους που αναγράφονται στην Ιστοσελίδα και αποδέχεται ότι το συμβόλαιο του Επιβάτη (συμπεριλαμβανομένου κάθε ατόμου που περιλαμβάνεται στην κράτηση) διέπεται από τους Όρους και από τις Προϋποθέσεις Μεταφοράς του Μεταφορέα. Ο Επιβάτης θα θεωρείται ότι αποδέχεται την κράτηση που πραγματοποιείται για λογαριασμό του ιδίου, καθώς και για λογαριασμό των ατόμων τα ονόματα των οποίων αναγράφονται στο έντυπο ηλεκτρονικής κράτησης. Το Συμβόλαιο συνάπτεται με τη λήψη της Προκαταβολής και την αποδοχή της από την Εταιρεία. Το Συμβόλαιο αποδεικνύεται από το τιμολόγιο επιβεβαίωσης της κρουαζιέρας για την οποία έχει γίνει κράτηση. Στη συνέχεια, η Εταιρεία θα παρέχει στον επιβάτη αριθμό κράτησης. Το υπόλοιπο του ναύλου καθίσταται πληρωτέο στην Εταιρεία σε διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών πριν από την αναχώρηση ή, σε περίπτωση όψιμης κράτησης (late booking), η πληρωμή θα πρέπει να καταβάλλεται πλήρως όσο το δυνατόν συντομότερα μετά την επιβεβαίωση της κράτησης. Η πληρωμή μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της Ιστοσελίδας, με χρήση του αριθμού κράτησης που έχει δοθεί στον Επιβάτη και παρέχει πρόσβαση στη σχετική κράτηση, στην οποία περίπτωση η πληρωμή πραγματοποιείται με τον ίδιο τρόπο που ακολουθήθηκε για την πληρωμή της Προκαταβολής ή με αποστολή των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας του Επιβάτη και σχετική εντολή πληρωμής από την πιστωτική κάρτα του επιβάτη αναφορικά με το υπόλοιπο ποσό, στην οποία περίπτωση αποστέλλεται email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@celestyalcruises.com (αναφέροντας πάντα τον αριθμό κράτησης του Επιβάτη). Κανένας επιβάτης δεν θα επιτρέπεται να επιβιβαστεί στο πλοίο εάν δεν έχει καταβληθεί πλήρως και σύμφωνα με τους παρόντες Όρους η τιμή της κρουαζιέρας και οποιωνδήποτε άλλων υπηρεσιών/προϊόντων που κρατήθηκαν κατά τη στιγμή της κράτησης.

4.6 Σε περίπτωση όπου γίνει κράτηση για κάποια κρουαζιέρα και η τιμή της κρουαζιέρας αυτής που αναγράφεται και/ή αναφέρεται και/ή διαφημίζεται μέσω της Ιστοσελίδας ή πωλητή της Εταιρείας ή ταξιδιωτικού γραφείου ή μέσω άλλης πηγής είναι λανθασμένη, γεγονός που οφείλεται σε ανθρώπινο σφάλμα, τυπογραφικό ή τεχνικό λάθος, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διορθώσει το λάθος και να ζητήσει από τον επιβάτη να καταβάλει το σωστό ποσό ή να ακυρώσει κατόπιν γραπτού αιτήματος του Επιβάτη την κράτηση, επιστρέφοντας πλήρως το ποσό που έχει ήδη καταβληθεί από τον Επιβάτη. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία δεν θα φέρει καμία απολύτως ευθύνη καθ’ οιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμό της ευθύνης τήρησης οποιασδήποτε κράτησης που προκύπτει από αντίστοιχο σφάλμα.

4.7 Η χρέωση για την κράτηση του επιβάτη θα πραγματοποιείται στα ακόλουθα νομίσματα, ανάλογα με τη χώρα προέλευσης του Επιβάτη: ΧΩΡΑ ΝΟΜΙΣΜΑ Όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ (εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου) Ευρώ (EUR / €) Ηνωμένο Βασίλειο Λίρα Μεγάλης Βρετανίας (GBP / £) Όλες οι υπόλοιπες χώρες Δολάριο ΗΠΑ (USD / $)

4.8 Ο Επιβάτης θα είναι ανά πάσα στιγμή υπεύθυνος για οποιοδήποτε ποσό προκύπτει από την κράτηση, συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμό της περίπτωσης όπου το ταξιδιωτικό γραφείο το οποίο χρησιμοποίησε ο Επιβάτης για να πραγματοποιήσει κράτηση της κρουαζιέρας με την Εταιρεία δεν έχει καταβάλει στην Εταιρεία τα χρήματα που πλήρωσε ο Επιβάτης για την εν λόγω κράτηση. Επιπλέον, οποιαδήποτε επιστροφή χρημάτων πραγματοποιείται από την Εταιρεία προς τον πράκτορα του Επιβάτη θα θεωρείται πληρωμή προς τον ίδιο τον Επιβάτη, ανεξαρτήτως εάν ο πράκτορας έχει επιστρέψει πράγματι τα χρήματα στον Επιβάτη ή όχι.

5. ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΞΗΡΑ

5.1 Όλες οι εκδρομές στην ξηρά παρέχονται από ανεξάρτητους εργολάβους, και συγκεκριμένα από τοπικούς προμηθευτές που υπόκεινται στους εγχώριους νόμους, κανόνες, κανονισμούς και πρότυπα που αποτελούν τη βάση επί της οποίας θα εκτιμάται η απόδοση των εν λόγω υπηρεσιών. Όπου εκδρομές στην ξηρά περιλαμβάνονται στην κράτηση, το πακέτο θα θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί εάν υπάρχει συμμόρφωση με την εγχώρια νομοθεσία και τους κανονισμούς. Οι ως άνω ανεξάρτητοι εργολάβοι δεν ενεργούν σε καμία περίπτωση ως πράκτορες ή εκπρόσωποι της Εταιρείας. Με το παρόν διευκρινίζεται ότι οι εν λόγω ανεξάρτητοι εργολάβοι δεν ανήκουν στην Εταιρεία ούτε ελέγχονται από την Εταιρεία, η Εταιρεία δεν προβαίνει σε οποιαδήποτε δήλωση οποιουδήποτε είδους αναφορικά με την απόδοσή τους και/ή την καταλληλότητά τους και δεν αναλαμβάνει την επίβλεψη των δραστηριοτήτων τους. Νοείται και συμφωνείται ότι οποιοδήποτε πρόσωπο χρησιμοποιεί τις ως άνω υπηρεσίες ή δραστηριότητες θα συνάπτει σύμβαση με τον ανεξάρτητο εργολάβο και θα θεωρείται ότι συμφωνεί και αποδέχεται πως οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με θάνατο, σωματική βλάβη, ασθένεια, συναισθηματική δυσφορία, ψυχικό πόνο ή ψυχολογική βλάβη στο άτομο ή απώλεια ή ζημία περιουσίας θα αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του παρόχου των εν λόγω υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων. Η Εταιρεία δεν θα είναι ή καθίσταται υπεύθυνη και/ή δεν θα φέρει καμία ευθύνη με οποιονδήποτε τρόπο για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη του ως άνω παρόχου που αφορά σε ή προκύπτει από ή σε σχέση με τις εν λόγω υπηρεσίες ή δραστηριότητες.

5.2 Θα πρέπει να αναφερθεί ότι τα δρομολόγια και τα χρονοδιαγράμματα των εκδρομών στην ξηρά που δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα και σε οποιοδήποτε άλλο υλικό διανέμεται από την Εταιρεία (συμπεριλαμβανομένων των φυλλαδίων) είναι καθαρά ενδεικτικού χαρακτήρα και υπόκεινται σε αλλαγές. Τα δρομολόγια και τα χρονοδιαγράμματα των εκδρομών στην ξηρά υπόκεινται σε αλλαγές λόγω εξωτερικών παραγόντων, που περιλαμβάνουν χωρίς περιορισμό τις καιρικές συνθήκες, και/ή επιχειρησιακές απαιτήσεις των παρόχων των υπηρεσιών. Η Εταιρεία δεν θα είναι ή καθίσταται υπεύθυνη και/ή δε θα φέρει καμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε τροποποίηση και/ή ακύρωση αναφορικά με τις εκδρομές στην ξηρά.

5.3 Λόγω της φύσης ορισμένων εκδρομών, δεν θα είναι όλες οι εκδρομές προσβάσιμες σε επιβάτες με αναπηρία. Κατά συνέπεια, πριν από την αγορά του προϊόντος, η Εταιρεία συνιστά στους Επιβάτες να λαμβάνουν πληροφορίες για τις εκδρομές μέσω της Ιστοσελίδας ή μέσω των γραφείων μας προκειμένου να ενημερώνονται εάν οι εκδρομές που τους ενδιαφέρουν είναι προσβάσιμες σε επιβάτες με αναπηρία.

5.4 Οι λεπτομερείς όροι και προϋποθέσεις που εφαρμόζονται στις εκδρομές στην ξηρά διατίθενται κατόπιν αιτήματος, ενώ, εναλλακτικά, μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα www.celestyalcruises.com. Οι όροι και οι προϋποθέσεις των εκδρομών στην ξηρά ενσωματώνονται ρητά στο συμβόλαιο που συνάπτεται μεταξύ του Επιβάτη και της Εταιρείας.

 

6. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΒΑΤΗ

Σε γενικές γραμμές αλλαγή της κράτησης μετά την επιβεβαίωση δεν επιτρέπεται, εκτός από ειδικές περιπτώσεις και κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας. Οι αλλαγές αυτές θα πρέπει να κοινοποιούνται γραπτώς άμεσα και ενδέχεται να υπάρξει χρέωση για την αλλαγή.

 

7. ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΒΑΤΗ

Εάν για οποιονδήποτε λόγο ο Επιβάτης επιθυμεί να ακυρώσει την κρουαζιέρα την οποία έχει κλείσει, θα πρέπει να ενημερώνει την Εταιρεία γραπτώς με απόδειξη παραλαβής στην προαναφερθείσα διεύθυνση. Κατόπιν λήψης του σχετικού αιτήματος του Επιβάτη, η Εταιρεία θα εκδίδει ακυρωτικό τιμολόγιο και θα επιστρέφει στον Επιβάτη τυχόν χρήματα που του οφείλονται. Ισχύουν οι εξής χρεώσεις: Τέλος ακύρωσης για μεμονωμένες κρατήσεις:

>60 ημέρες: Xωρίς χρέωση / Πλήρης επιστροφή χρημάτων

60-45 ημέρες: Απώλεια ποσού κατάθεσης

44-15 ημέρες: 50% συνολικού ποσού εισιτηρίου (εξαιρούνται λιμενικά τέλη και χρεώσεις υπηρεσιών)

14-8 ημέρες: 75% συνολικού ποσού εισιτηρίου (εξαιρούνται λιμενικά τέλη και χρεώσεις υπηρεσιών)

Μέχρι και 7 ημέρες: Δεν δίνεται επιστροφή, εκτός από λιμενικά τέλη και χρεώσεις υπηρεσιών

Οι παραπάνω χρεώσεις αφορούν το ναύλο της κρουαζιέρας. Χρεώσεις λιμένα ή λοιπές χρεώσεις και/ή προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων εκδρομών στην ξηρά, πακέτων ποτών κτλ. επιστρέφονται πλήρως ανά πάσα στιγμή της ακύρωσης πριν από την αναχώρηση του πλοίου. 

 

8. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

8.1 Οι κρουαζιέρες στην Ιστοσελίδα σχεδιάζονται αρκετούς μήνες νωρίτερα και παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται ώστε να τηρούνται τα όσα διαφημίζονται, ορισμένες φορές είναι απαραίτητο να υπάρξουν αλλαγές. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσει ή να ακυρώσει οποιοδήποτε στοιχείο της κρουαζιέρας εάν ο Πλοίαρχος ή ο Μεταφορέας θεωρεί ότι η τροποποίηση ή διακοπή αυτή είναι για οποιονδήποτε λόγο απαραίτητη για την καλή διαχείριση του πλοίου ή του Μεταφορέα, ή για λόγους ανωτέρας βίας που θα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, πόλεμο ή απειλή πολέμου, εξεγέρσεις, εμφύλιες αναταραχές, καταστροφές, θεομηνίες, πραγματικές ή επαπειλούμενες τρομοκρατικές ενέργειες, φυσικές και πυρηνικές καταστροφές, πυργκαγιά, κλείσιμο λιμένων, πραγματικές ή επαπειλούμενες απεργίες ή οποιαδήποτε συλλογική κινητοποίηση, ή οποιοδήποτε άλλο γεγονός εκτός της σφαίρας επιρροής της Εταιρείας. Η Εταιρεία δεν θα ευθύνεται για τροποποίηση ή ακύρωση που επέρχεται ως αποτέλεσμα τέτοιων περιστατικών που (i) αποδίδονται σε τρίτον, ο οποίος δεν συνδέεται με την παροχή της κρουαζιέρας, ή (ii) είναι απρόβλεπτα ή αναπόφευκτα, ή (iii) οφείλονται σε ασυνήθιστες και απρόβλεπτες καταστάσεις πέραν του ελέγχου της Εταιρείας, και δεν θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί αν είχε υπάρξει η δέουσα επιμέλεια ή δεν θα μπορούσαν να έχουν προβλεφθεί ή αποφευχθεί από την Εταιρεία.

8.2 Όπου η Εταιρεία είναι αναγκασμένη πριν από την αναχώρηση να αλλάξει σημαντικά κάποιον ουσιώδη όρο του συμβολαίου, συμπεριλαμβανομένης της τιμής ή πραγματοποιείται ακύρωση πριν από τον απόπλου, η Εταιρεία θα ενημερώνει τον Επιβάτη όσο το δυνατόν νωρίτερα και θα του παρέχει τις εξής επιλογές:

    (α) Πλήρη επιστροφή του ποσού που έχει πληρώσει, ή

    (β) Εναλλακτική κρουαζιέρα ίσης ή υψηλότερης αξίας χωρίς επιπλέον κόστος, ή

    (γ) Εναλλακτική κρουαζιέρα χαμηλότερης αξίας με επιστροφή της διαφοράς χρημάτων.   

Έχοντας ενημερωθεί για τις παραπάνω επιλογές, ο Επιβάτης οφείλει να μας ενημερώσει όσο το δυνατόν νωρίτερα σχετικά με την επιλογή του. Η εναλλακτική κρουαζιέρα μπορεί να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή εντός 12 μηνών από την κρουαζιέρα που ακυρώθηκε.

8.3 Εάν μετά τον απόπλου κάποιο σημαντικό στοιχείο της κρουαζιέρας δεν μπορεί να παρασχεθεί, η Εταιρεία θα προβαίνει στις κατάλληλες ρυθμίσεις για τη συνέχιση της κρουαζιέρας και θα αποζημιώνει τον Επιβάτη εάν υπάρχει διαφορά στην τιμή. Εάν δεν είναι δυνατόν να παρασχεθεί κατάλληλη εναλλακτική ή εάν ο Επιβάτης απορρίψει οποιεσδήποτε εναλλακτικές, υπό την προϋπόθεση ότι ο λόγος για τον οποίο τις απορρίπτει είναι εύλογος, η Εταιρεία θα φροντίζει για την επιστροφή του επιβάτη στο σημείο από το οποίο ξεκίνησε την κρουαζιέρα ή σε άλλο μέρος με το οποίο ο Επιβάτης συμφωνεί και όπου αρμόζει, θα προσφέρει στον Επιβάτη αποζημίωση.

8.4 Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα σημαντικών τροποποιήσεων: αύξηση στην τιμή κατά ποσό που υπερβαίνει το 10% και οποιαδήποτε τροποποίηση στοιχείων που είναι ουσιώδη για την απόλαυση των διακοπών στο σύνολό τους. Σε σχέση με την παρούσα ρήτρα, τα ακόλουθα δεν θεωρούνται σημαντικές τροποποιήσεις: (i) αλλαγή αεροπορικής εταιρείας, ώρας και δρομολογίου πτήσεων, υπό την προϋπόθεση ότι οι ημερομηνίες αναχώρησης και άφιξης παραμένουν αμετάβλητες και ο Επιβάτης μπορεί να επιβιβαστεί και να αποβιβαστεί από το πλοίο όπως έχει προγραμματιστεί, (ii) αντικατάσταση του πλοίου, (iii) τροποποίηση του δρομολογίου της κρουαζιέρας, (iv) αλλαγή καμπίνας ή αλλαγή στη διαμονή σε ξενοδοχείο, εφόσον η καμπίνα και/ή το ξενοδοχείο είναι της ίδιας ή υψηλότερης κατηγορίας, (vi) αλλαγές στο πρόγραμμα των shows και άλλες μορφές διασκέδασης εν πλω.

8.5 Εάν είναι αναγκαίο για τεχνικό, επιχειρησιακό ή άλλον καλό λόγο, ο διοργανωτής της κρουαζιέρας και/ή η Εταιρεία μπορεί να αντικαταστήσει το πλοίο με άλλο πλοίο, το οποίο θα φέρει παρόμοια χαρακτηριστικά. Η άσκηση του συγκεκριμένου δικαιώματος δεν αποτελεί σημαντική τροποποίηση υπό την έννοια της παρούσας ρήτρας.

8.6 Ο Μεταφορέας και, για λογαριασμό αυτού, ο Πλοίαρχος του πλοίου δύναται επίσης να τροποποιήσει το δρομολόγιο της κρουαζιέρας για λόγους ανωτέρας βίας ή για λόγους ασφάλειας του πλοίου ή της πλοήγησης. Η άσκηση του συγκεκριμένου δικαιώματος δεν αποτελεί σημαντική τροποποίηση υπό την έννοια της παρούσας ρήτρας.

8.7 Ο παρών κατάλογος δεν είναι πλήρης και δεν εμποδίζει την Εταιρεία να αντιμετωπίζει άλλα περιστατικά ως μη σημαντικές τροποποιήσεις.

8.8 Η Εταιρεία δεν ευθύνεται και δεν θα καταβάλλει καμία αποζημίωση σε περίπτωση ακύρωσης της κρουαζιέρας λόγω μικρότερου αριθμού ατόμων που επιλέγουν τη συγκεκριμένη κρουαζιέρα από τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό ατόμων. Σε αυτή την περίπτωση, ο Επιβάτης θα ενημερώνεται γραπτώς τουλάχιστον 14 ημέρες πριν από την έναρξη της κρουαζιέρας.

 

9. ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Ο Επιβάτης πρέπει να διασφαλίσει ότι διαθέτει κατάλληλη ταξιδιωτική ασφάλιση καθ’ όλη τη διάρκεια των διακοπών του, η οποία καλύπτει τον Επιβάτη για ακύρωση, ασθένεια, θάνατο ή σωματική βλάβη, ιατρική περίθαλψη, ζημία και/ή απώλεια αποσκευών, επαναπατρισμό κτλ.

 

10. ΕΥΘΥΝΗ

10.1 Η Εταιρεία αναλαμβάνει την ευθύνη παροχής όλων των στοιχείων της διαφημιζόμενης κρουαζιέρας. Ωστόσο, σε περίπτωση μη παροχής αυτών για τα οποία έχει γίνει κράτηση, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη εάν ο λόγος για τον οποίο συμβαίνει κάτι τέτοιο συνίσταται στα εξής: (α) Λάθος του επιβάτη ή λάθος οποιουδήποτε ατόμου αναγράφεται στην κράτηση, (β) λάθος τρίτου που δε συνδέεται με το παρόν συμβόλαιο, (γ) οποιεσδήποτε ασυνήθιστες ή απρόβλεπτες συνθήκες πέραν του ελέγχου της Εταιρείας που δεν θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί ακόμα κι εάν είχε υπάρξει κάθε δυνατή επιμέλεια, (δ) γεγονός το οποίο η Εταιρεία ή οποιοσδήποτε πάροχος υπηρεσιών, ακόμα κι εάν είχε επιδείξει κάθε δυνατή επιμέλεια, δεν θα μπορούσε να έχει προβλέψει ή αποτρέψει, (ε) οποιοδήποτε περιστατικό ορίζεται ως περιστατικό Ανωτέρας Βίας.

10.2 Η ευθύνη της Εταιρείας είναι περιορισμένη και σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει την ευθύνη του Μεταφορέα σύμφωνα με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις Μεταφοράς.

10.3 Τα όρια της ευθύνης και ο χρόνος για την προβολή αξίωσης σύμφωνα με τη Σύμβαση των Αθηνών ενσωματώνονται ρητά στους παρόντες Όρους Κράτησης με σκοπό τον περιορισμό του ποσού της αποζημίωσης που καταβάλλεται από την Εταιρεία.

10.4 Η Σύμβαση των Αθηνών είναι μια διεθνής Σύμβαση που διέπει τη θαλάσσια μεταφορά επιβατών και των αποσκευών τους και συνάπτεται μεταξύ του Μεταφορέα και του Επιβάτη. Σύμφωνα με τη Σύμβαση των Αθηνών, η ευθύνη για σωματική βλάβη/θάνατο είναι περιορισμένη. Η ευθύνη της Εταιρείας περιορίζεται σε 46.666 ΕΤΔ (Ειδικά Τραβηκτικά Δικαιώματα) βάσει της Σύμβασης των Αθηνών όπου ισχύει από 1ης Ιανουαρίου 2013 και/ή σε 400.000 ΕΤΔ ανά επιβάτη ανά περιστατικό βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 392/2009 όπου ισχύει. Η ευθύνη της Εταιρείας για απώλεια ή ζημία αποσκευών είναι επίσης περιορισμένη και η Σύμβαση των Αθηνών και/ή ο Κανονισμός (ΕΚ) αρ. 392/2009 περιορίζονται στα ποσά που ορίζονται ενταύθα με ειδική πρόβλεψη για τιμαλφή και καθορίζεται συγκεκριμένα το χρονικό όριο για την προβολή αξίωσης. Η Σύμβαση των Αθηνών υποθέτει ότι οι αποσκευές έχουν παραδοθεί ως έχουν στον επιβάτη εκτός εάν δοθεί γραπτή ενημέρωση: (α) στην περίπτωση εμφανούς ζημίας, πριν ή κατά το χρόνο της αποβίβασης ή παράδοσης, (β) στην περίπτωση μη εμφανούς ζημίας ή απώλειας, εντός 15 ημερών από την ημερομηνία αποβίβασης ή την παράδοση ή από τη χρονική στιγμή που θα έπρεπε να έχει πραγματοποιηθεί η παράδοση. Ο Επιβάτης δεν δύναται να πραγματοποιήσει διπλή ανάκτηση από την Εταιρεία για θάνατο ή σωματική βλάβη, απώλεια ή ζημία των αποσκευών κατά τη διάρκεια της κρουαζιέρας για την οποία έχει ήδη προβληθεί αξίωση κατά άλλου μέρους, συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, του Μεταφορέα.

10.5 Στο βαθμό που η Εταιρεία ή ο Μεταφορέας ενδέχεται να ευθύνεται έναντι του Επιβάτη αναφορικά με αξιώσεις που προκύπτουν από τη θαλάσσια μεταφορά, η Εταιρεία και/ή ο Μεταφορέας θα δικαιούται όλα τα διαθέσιμα δικαιώματα, υπεράσπιση, ασυλίες και περιορισμούς, αντίστοιχα, με τον πραγματικό μεταφορέα και σύμφωνα με τις σχετικές Συμβάσεις, και κανένα σημείο της παρούσας Συμφωνίας δεν θα θεωρείται ως παραίτηση από αυτά. Στο βαθμό που οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Συμφωνίας καταστεί άκυρη από τη Σύμβαση των Αθηνών ή οποιαδήποτε νομοθεσία εφαρμόζεται υποχρεωτικά ή τίθεται σε ισχύ με άλλον τρόπο, θα είναι άκυρη μόνο ως προς την εν λόγω διάταξη και όχι εν γένει.

10.6 Παρά οτιδήποτε αντίθετο σε άλλο σημείο της παρούσας Συμφωνίας, η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν θα ευθύνεται προς τους Επιβάτες ή προς οποιονδήποτε από την συντροφιά τους για τυχόν απώλεια ή προβλεπόμενη απώλεια κέρδους, απώλεια εσόδων, απώλεια χρήσης, απώλεια συμβολαίου ή άλλης ευκαιρίας ούτε για καμία άλλη επακόλουθη ή έμμεση απώλεια ή ζημία παρόμοιας φύσης. Για αξιώσεις που δεν αφορούν σωματική βλάβη, θάνατο ή ασθένεια ή που δεν υπόκεινται στις προαναφερόμενες Συμβάσεις, οποιαδήποτε ευθύνη ενδέχεται να φέρει η Εταιρεία για τις αμελείς πράξεις και/ή παραλείψεις των προμηθευτών της θα περιορίζεται στο μέγιστο της τιμής που κατέβαλε ο Επιβάτης για το Συμβόλαιο χωρίς να περιλαμβάνει ασφάλιστρα και διοικητικές δαπάνες. Όπου αυτό αφορά απώλεια και/ή ζημία αποσκευών και/ή άλλων προσωπικών αντικειμένων, η ευθύνη της Εταιρείας δεν θα υπερβαίνει τα 600 ευρώ. Η Εταιρεία δεν θα φέρει σε καμία περίπτωση ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία τιμαλφών οποιασδήποτε φύσης. Η χρήση χρηματοθυρίδων στο πλοίο δεν αποτελεί κατάθεση στο πλοίο σύμφωνα με τη Σύμβαση ή τον Κανονισμό.

 

Array ( [title] => [code] => [subtitle] => [description] =>

11. Υγεία

11.1 Ο Επιβάτης εγγυάται ότι ο ίδιος και όλοι όσοι ταξιδεύουν με βάση την κράτηση που έχει πραγματοποιήσει εκείνος είναι σε θέση να ταξιδέψουν. Οποιοσδήποτε Επιβάτης με ιατρική πάθηση η οποία ενδέχεται να επηρεάσει την δυνατότητά του να ταξιδέψει πρέπει να προσκομίζει ιατρική βεβαίωση πριν από την κράτηση.

11.2 Η Εταιρεία, οι τοπικές Αρχές Λιμένα και/ή ο Μεταφορέας θα δικαιούνται να χορηγήσουν Ερωτηματολόγιο Δημόσιας Υγείας για δικό τους λογαριασμό ανά πάσα στιγμή. Ο Επιβάτης θα παρέχει ακριβείς πληροφορίες σχετικά με οποιαδήποτε συμπτώματα ασθένειας, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, γαστρεντερίτιδας. Αναφορικά με θαλάσσια και/ή εναέρια μεταφορά, ο Μεταφορέας δύναται να αρνηθεί την επιβίβαση σε οποιονδήποτε Επιβάτη (ο Μεταφορέας) θεωρεί, κατά τη δική του διακριτική ευχέρεια, ότι παρουσιάζει συμπτώματα οποιασδήποτε ιογενούς ή μικροβιακής νόσου, συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, του νοροϊού. Άρνηση του Επιβάτη να συμπληρώσει το σχετικό ερωτηματολόγιο ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την απαγόρευση της επιβίβασής του.

11.3 Οι Μεταφορείς δύνανται να μην επιτρέψουν το ταξίδι σε οποιονδήποτε Επιβάτη θεωρούν ότι δεν είναι σε θέση να ταξιδέψει, ή είναι πιθανόν να θέσει σε κίνδυνο την υγεία ή ασφάλεια ή στον οποίο είναι πιθανόν να μην δοθεί άδεια αποβίβασης σε οποιοδήποτε λιμάνι ή να καταστήσει το Μεταφορέα υπεύθυνο για παραμονή στο Λιμάνι ή επαναπατρισμό. Τα θέματα αυτά περιγράφονται αναλυτικότερα στις Προϋποθέσεις Μεταφοράς του Μεταφορέα.

11.4 Οι θαλάσσιοι μεταφορείς ενδέχεται να ζητήσουν από τον Επιβάτη να παραμείνει στην καμπίνα του για λόγους υγείας και ασφάλειας.

11.5 Δεδομένου ότι τα κρουαζιερόπλοια επί των οποίων παρέχονται οι διακοπές δεν είναι εξοπλισμένα ώστε να παρέχουν βοήθεια σε περίπτωση εγκυμοσύνης ή τοκετού, δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές κρατήσεις από Επιβάτιδες οι οποίες, κατά την προγραμματισμένη αναχώρηση, έχουν εισέλθει στην 24 η εβδομάδα της κύησης εκτός εάν παρέχεται πιστοποιητικό ιατρού που να βεβαιώνει ότι είναι σε θέση να ταξιδέψουν. Οι Επιβάτες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά την ενότητα με τίτλο «Ιατρική Περίθαλψη» παρακάτω και τους Όρους και Προϋποθέσεις Μεταφοράς του Μεταφορέα. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται και δεν φέρει καμία ευθύνη εάν το πλοίο και/ή ο ιατρός αδυνατούν να παρέχουν την απαραίτητη φροντίδα. Ο ιατρός του πλοίου δεν διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα προκειμένου να ξεγεννήσει το βρέφος ή να παρέχει προ- και μετα-γεννητική φροντίδα. 

 

12. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

12.1 «Άτομο με Αναπηρία» ή «Άτομο με Μειωμένη Κινητικότητα» σημαίνει κάθε άτομο η κινητικότητα του οποίου κατά τη χρήση μέσων μεταφοράς είναι μειωμένη ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε σωματικής αναπηρίας (αισθητηριακής ή κινητικής, μόνιμης ή προσωρινής), διανοητικής ή ψυχοκοινωνικής αναπηρίας ή βλάβης, ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας αναπηρίας ή βλάβης ή ως αποτέλεσμα ηλικίας, και η κατάσταση του οποίου απαιτεί τη δέουσα προσοχή και προσαρμογή ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες που παρουσιάζει σε σχέση με τις υπηρεσίες που διατίθενται προς όλους τους επιβάτες. Οι Επιβάτες καλούνται να παρέχουν πλήρη στοιχεία κατά τη στιγμή της κράτησης σχετικά με το εάν ο Επιβάτης ή οποιοδήποτε άτομο που ταξιδεύει και συμπεριλαμβάνεται στην κράτηση του Επιβάτη είναι αδιάθετο, άρρωστο, πάσχει από αναπηρία ή έχει μειωμένη κινητικότητα, εάν ο Επιβάτης/ή οποιοδήποτε άτομο που ταξιδεύει και συμπεριλαμβάνεται στην κράτηση του Επιβάτη έχει ειδικές απαιτήσεις ως προς τις θέσεις και/ή εάν ο Επιβάτης ή οποιοδήποτε άτομο που ταξιδεύει και συμπεριλαμβάνεται στην κράτηση του Επιβάτη χρειάζεται να μεταφέρει στο πλοίο οποιονδήποτε ιατρικό εξοπλισμό. Είναι ευθύνη του Επιβάτη να ενημερώσει την Εταιρεία πριν από την κράτηση εάν ο Επιβάτης ή οποιοδήποτε άτομο το οποίο ταξιδεύει και συμπεριλαμβάνεται στην κράτηση του Επιβάτη χρειάζεται να έχει ιατρικό εξοπλισμό στο πλοίο ούτως ώστε η Εταιρεία να μπορεί να διασφαλίσει ότι ο εν λόγω ιατρικός εξοπλισμός μπορεί να μεταφερθεί και/ή μεταφέρεται με ασφάλεια. Οι Επιβάτες καλούνται να παρέχουν πλήρη στοιχεία κατά τη στιγμή της κράτησης σχετικά με το εάν ο Επιβάτης ή οποιοδήποτε άτομο που ταξιδεύει και συμπεριλαμβάνεται στην κράτηση του Επιβάτη χρειάζεται αναγνωρισμένο σκύλο συνοδείας επί του πλοίου. Να σημειωθεί ότι οι σκύλοι συνοδείας υπόκεινται στους εθνικούς κανονισμούς. Όπου η Εταιρεία θεωρεί για την ασφάλεια και άνεση του Επιβάτη, ή οποιουδήποτε ατόμου ταξιδεύει και συμπεριλαμβάνεται στην κράτηση του Επιβάτη, ότι κάτι τέτοιο είναι αυστηρά απαραίτητο, δύναται να ζητήσει το Άτομο με Αναπηρία ή με Μειωμένη Κινητικότητα να συνοδεύεται από άλλο άτομο (εάν ο Επιβάτης δεν είναι μόνος του σε θέση να παρέχει τη βοήθεια που απαιτείται από το Άτομο με Αναπηρία ή με Μειωμένη Κινητικότητα), το οποίο είναι ικανό να παρέχει στο Άτομο με Αναπηρία ή με Μειωμένη Κινητικότητα την απαιτούμενη βοήθεια. Η απαίτηση αυτή θα βασίζεται εξ ολοκλήρου στην εκτίμηση της Εταιρείας, από άποψη ασφάλειας, σχετικά με τον Επιβάτη ή οποιοδήποτε άτομο που ταξιδεύει και συμπεριλαμβάνεται στην κράτηση του Επιβάτη, και ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το πλοίο ή το δρομολόγιο. Εάν ο Επιβάτης ή οποιοδήποτε άτομο που ταξιδεύει και περιλαμβάνεται στην κράτηση του Επιβάτη έχει κάποια ιδιαίτερη πάθηση, αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα που απαιτεί προσωπική φροντίδα ή επίβλεψη, τότε ο Επιβάτης θα αναλαμβάνει την οργάνωση και την κάλυψη των δαπανών για την εν λόγω προσωπική φροντίδα ή επίβλεψη. Το πλοίο δεν μπορεί να παρέχει υπηρεσίες μέριμνας εκτός κατοικίας, προσωπική φροντίδα σε ατομικό επίπεδο ή επίβλεψη ή οποιαδήποτε άλλη μορφή φροντίδας για σωματικές ή ψυχιατρικές ή άλλες παθήσεις. Εάν μετά από προσεκτική εκτίμηση των ειδικών αναγκών και απαιτήσεων του Επιβάτη ή οποιουδήποτε ατόμου ταξιδεύει βάσει της κράτησης που πραγματοποιεί ο Επιβάτης, η Εταιρεία καταλήξει ότι ο Επιβάτης ή το άτομο εκείνο δεν μπορεί να μεταφερθεί με ασφάλεια και σύμφωνα με τις ισχύουσες απαιτήσεις ασφάλειας, τότε η Εταιρεία μπορεί να αρνηθεί να κάνει δεκτή την κράτηση ή να μην επιτρέψει την επιβίβαση του Ατόμου με Αναπηρία ή με Μειωμένη Κινητικότητα για λόγους ασφάλειας. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί να μεταφέρει τον Επιβάτη ή οποιοδήποτε άτομο ταξιδεύει και δεν έχει ενημερώσει επαρκώς την Εταιρεία για τυχόν Αναπηρίες ή ανάγκες για βοήθεια προκειμένου η Εταιρεία να προβεί σε ενημερωμένη εκτίμηση κατά πόσον ο Επιβάτης μπορεί να μεταφερθεί με ασφαλή και εφικτό τρόπο, από άποψη επιχειρήσεων. Εάν ο Επιβάτης ή το άτομο που ταξιδεύει και περιλαμβάνεται στην κράτηση του Επιβάτη δεν συμφωνεί με την απόφαση της Εταιρείας, τότε ο Επιβάτης/ο ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλει το παράπονό του γραπτώς με όλα τα αποδεικτικά στοιχεία προς την Εταιρεία και το θέμα θα εξετάζεται από Ανώτατο Διευθυντή (Senior Manager). Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί να μεταφέρει τον Επιβάτη ή οποιοδήποτε άτομο ταξιδεύει βάσει της κράτησης που πραγματοποιεί ο Επιβάτης, εάν -κατά την άποψη της Εταιρείας και/ή του Μεταφορέα- το άτομο αυτό δεν είναι σε θέση να ταξιδέψει ή λόγω της κατάστασής του ενδέχεται να αποτελέσει κίνδυνο για τον ίδιο ή τρίτους στην Κρουαζιέρα από άποψη ασφάλειας. Για την ασφάλεια και άνεση του Επιβάτη, εάν ο Επιβάτης ή οποιοδήποτε άτομο περιλαμβάνεται στην κράτηση του Επιβάτη συνειδητοποιήσει μεταξύ της ημερομηνίας της κράτησης του πακέτου και της ημερομηνίας έναρξης του πακέτου ότι ο Επιβάτης ή το ίδιο το άτομο θα χρειαστεί ειδική φροντίδα ή βοήθεια όπως αναφέρεται αναλυτικά ανωτέρω, τότε θα ζητείται από τον Επιβάτη/από το εν λόγω άτομο να ενημερώσει την Εταιρεία άμεσα προκειμένου η Εταιρεία να προβεί σε ενημερωμένη εκτίμηση κατά πόσον ο Επιβάτης ή το ως άνω άτομο που απαιτεί την προαναφερθείσα ειδική φροντίδα ή βοήθεια μπορεί να μεταφερθεί με ασφαλή και επιχειρησιακά εφικτό τρόπο.

12.2 Τα πλοία ενδέχεται να διαθέτουν περιορισμένο αριθμό από καμπίνες κατάλληλες για άτομα με μειωμένη κινητικότητα ή για άτομα με αναπηρία. Επίσης, δεν είναι όλες οι περιοχές των πλοίων προσβάσιμες σε άτομα με αναπηρία και/ή ειδικά εξοπλισμένες για να παρέχουν πρόσβαση σε άτομα με αναπηρία. Ως εκ τούτου, όλες οι κρατήσεις που πραγματοποιούνται για άτομα με αναπηρία υπόκεινται στην ύπαρξη και τη διαθεσιμότητα κατάλληλου χώρου διαμονής και, εάν αρμόζει, στην παρουσία φροντιστή/συνοδού ικανού να βοηθήσει το άτομο με αναπηρία. Οι Επιβάτες που χρησιμοποιούν αναπηρικό αμαξίδιο πρέπει να φέρνουν το δικό τους αναπηρικό αμαξίδιο, το οποίο θα είναι standard διαστάσεων. Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση να φροντίσει για την παροχή εναλλακτικών δραστηριοτήτων στο πλοίο ή την ξηρά για Επιβάτες με αναπηρία, ή ευθύνη για τη μερική ή ολική αδυναμία Επιβατών με αναπηρία να επωφεληθούν από τις διαφημιζόμενες υπηρεσίες ή δραστηριότητες κατά τη διάρκεια των διακοπών.

12.3 Η Εταιρεία θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να ανταποκριθεί στις ειδικές ανάγκες ή απαιτήσεις των επιβατών, είτε αυτές είναι ιατρικές, διατροφικές ή άλλες, αλλά τα αιτήματα αυτά δεν αποτελούν μέρος του συμβολαίου και κατά συνέπεια η Εταιρεία δεν μπορεί να είναι υπεύθυνη για τη μη παροχή τους. 

 

13. ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

13.1 Ο Επιβάτης πρέπει να διασφαλίζει ότι διαθέτει πλήρη ταξιδιωτική ασφάλιση υγείας που να καλύπτει την ιατρική περίθαλψη και τον επαναπατρισμό του. Συνιστούμε στους επιβάτες με ιατρικό ιστορικό ή προβλήματα να συμβουλεύονται τον ιατρό τους προτού ταξιδέψουν.

13.2 Παρότι τα κρουαζιερόπλοια παρέχουν ιατρικές εγκαταστάσεις, ο Επιβάτης πρέπει να λαμβάνει υπ’ όψιν ότι ο ιατρός του πλοίου δεν είναι εξειδικευμένος και ότι το ιατρικό κέντρο του πλοίου δεν απαιτείται να είναι και δεν είναι εξοπλισμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές ενός νοσοκομείου που βρίσκεται στην ξηρά, αλλά αντιθέτως παρέχει απλώς γενική ιατρική περίθαλψη. Τα πλοία μεταφέρουν ιατρικές προμήθειες και εξοπλισμό σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κράτους σημαίας. Έτσι, ούτε η Εταιρεία ούτε ο Μεταφορέας ή ο ιατρός δεν θα ευθύνονται έναντι του Επιβάτη ως αποτέλεσμα τυχόν αδυναμίας αντιμετώπισης οποιασδήποτε ιατρικής πάθησης επί του πλοίου. Ο Επιβάτης αναγνωρίζει ότι παρότι υπάρχει αδειούχος ιατρός στο πλοίο, είναι υποχρέωση ή ευθύνη του ίδιου του Επιβάτη να ζητήσει ιατρική βοήθεια εάν είναι απαραίτητο κατά τη διάρκεια της κρουαζιέρας.

13.3 Πριν από την αναχώρηση, οι Επιβάτες θα πρέπει να φροντίζουν για τη λήψη των κατάλληλων συμβουλών αναφορικά με εμβόλια ή άλλα φάρμακα ή προφυλάξεις που απαιτούνται για τις χώρες τις οποίες πρόκειται να επισκεφτούν. Οι Επιβάτες πρέπει να έχουν μαζί τους όλα τα σχετικά πιστοποιητικά εμβολίων.

13.4 Σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος, οι Επιβάτες ενδέχεται να πρέπει να μεταφερθούν στην ξηρά από τον Μεταφορέα και/ή τον Πλοίαρχο για ιατρική περίθαλψη. Ούτε η Εταιρεία ούτε ο Μεταφορέας προβαίνουν σε οποιαδήποτε δήλωση αναφορικά με την ποιότητα της παρεχόμενης ιατρικής περίθαλψης σε οποιοδήποτε λιμάνι κατάπλου ή στο μέρος όπου αποβιβάζεται ο επιβάτης. Η Εταιρεία και ο Μεταφορέας δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη σε σχέση με τις ιατρικές εγκαταστάσεις που παρέχονται στην ξηρά.

13.5 Οι ιατρικές εγκαταστάσεις και τα πρότυπα διαφέρουν από λιμένα σε λιμένα. Η Εταιρεία και ο Μεταφορέας δεν προβαίνουν σε καμία δήλωση ή εγγύηση σε σχέση με το πρότυπο της ιατρικής φροντίδας στην ξηρά.

 

14. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΠΙΒΑΤΗ

14.1 Η συμπεριφορά των επιβατών δεν πρέπει να θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια, ηρεμία και απόλαυση της κρουαζιέρας από τους υπόλοιπους Επιβάτες. Οι Επιβάτες πρέπει να ενεργούν με σύνεση και να ακολουθούν όλες τις οδηγίες που δίνονται από την Εταιρεία και/ή το Μεταφορέα και να συμμορφώνονται με όλους τους διοικητικούς ή θεσμικούς κανονισμούς που ισχύουν κατά τη διάρκεια των διακοπών τους.

14.2 Οι επιβάτες δεν πρέπει να φέρνουν ζωντανά ζώα, όπλα και πυρομαχικά, εκρηκτικά, ή εύφλεκτες, τοξικές ή επικίνδυνες ουσίες σε οποιοδήποτε πλοίο.

14.3 Οι Επιβάτες θα είναι υπεύθυνοι για κάθε ζημία που υφίσταται η Εταιρεία και/ή ο Μεταφορέας και/ή οποιοσδήποτε πάροχος οποιασδήποτε υπηρεσίας που αποτελεί μέρος των Διακοπών ως αποτέλεσμα της μη συμμόρφωσης του Επιβάτη με την παρούσα ρήτρα. Ειδικότερα, ο Επιβάτης θα ευθύνεται για κάθε ζημία που προκαλείται στο πλοίο ή στην επίπλωση και τον εξοπλισμό αυτού, για βλάβη ή απώλεια άλλων Επιβατών και τρίτων μερών, καθώς επίσης και για όλες τις κυρώσεις, τα πρόστιμα και τις δαπάνες λόγω του Επιβάτη και που η Εταιρεία, ο Μεταφορέας ή ο πάροχος ενδέχεται να κληθεί να πληρώσει στις λιμενικές, τελωνειακές, υγειονομικές ή άλλες αρχές οποιασδήποτε χώρας.

14.4 Ο Επιβάτης πρέπει να παρέχει στην Εταιρεία όλα τα έγγραφα και τις πληροφορίες που έχει στην κατοχή του, οι οποίες ενδέχεται να είναι απαραίτητες προκειμένου η Εταιρεία να ασκήσει δικαίωμα αναγωγής για τον Επιβάτη κατά τρίτων που ενδέχεται να ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία υφίσταται ο Επιβάτης. Ο Επιβάτης ευθύνεται προς την Εταιρεία για οποιαδήποτε περίπτωση όπου θίγεται το δικαίωμα αναγωγής της Εταιρείας εξαιτίας μη πλήρους συμμόρφωσης του Επιβάτη με την παρούσα ρήτρα.

14.5 Οι Επιβάτες πρέπει να παρέχουν στην Εταιρεία όλες τις πληροφορίες που θα τους ζητηθούν προκειμένου η Εταιρεία ή οποιοιδήποτε πάροχοι υπηρεσιών που διαμορφώνουν τις Διακοπές να μπορούν εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους σε θέματα ασφάλειας.

 

15. ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

15.1 Κατά το χρόνο της επιβίβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια της κρουαζιέρας απαιτούνται κατάλληλα, έγκυρα και σε πλήρη ισχύ ταξιδιωτικά έγγραφα και ικανότητα του Επιβάτη να ταξιδέψει νόμιμα. Είναι αποκλειστική ευθύνη του Επιβάτη να διασφαλίζει ότι ταξιδεύει νόμιμα και ότι διαθέτει όλα τα απαραίτητα και έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα για να μπορεί να ταξιδέψει και να πραγματοποιήσει την κρουαζιέρα για την οποία έχει κάνει κράτηση. Εάν ο Επιβάτης δεν λάβει όλα τα απαραίτητα και έγκυρα έγγραφα, δεν θα του επιτρέπεται να επιβιβαστεί στο πλοίο και θα χρεώνεται πλήρως με τα τέλη ακύρωσης, ενώ δεν θα δικαιούται καμία απολύτως επιστροφή χρημάτων για την κρουαζιέρα. Συνιστάται στους επιβάτες να συμβουλεύονται το ταξιδιωτικό τους γραφείο ή την κατάλληλη κυβερνητική αρχή στη χώρα τους, προκειμένου να λάβουν τα απαιτούμενα έγκυρα έγγραφα. Οι Επιβάτες θα πρέπει να ενημερώνουν πλήρως και αναλυτικά τις εν λόγω αρχές για τις χώρες που θα επισκεφτούν. Ενδέχεται να απαιτείται θεώρηση (visa), καθώς και συμμόρφωση με ορισμένες διατυπώσεις υγείας από πλευράς του Επιβάτη.

15.2 Η Εταιρεία δεν θα ευθύνεται σε καμία περίπτωση και με κανέναν τρόπο, μεταξύ άλλων για τυχόν δαπάνες, ζημία κτλ. που έχει υποστεί ο Επιβάτης ως αποτέλεσμα της άρνησης επιβίβασης ή ακόμα και της άρνησης αποβίβασης από τις σχετικές αρχές λόγω μη συμμόρφωσης του ιδίου με τις απαιτήσεις της παρούσας ρήτρας. Εάν η Εταιρεία και/ή ο Μεταφορέας αναγκαστούν να πληρώσουν πρόστιμο σε σχέση με αυτό, ο Επιβάτης θα πρέπει να τους αποζημιώσει.

 

16. ΠΑΡΑΠΟΝΑ

Οποιαδήποτε παράπονα πρέπει να υποβάλλονται γραπτώς στην Εταιρεία και να αποστέλλονται στην διεύθυνση Celestyal Cruises Μονοπρόσωπη ΕΠΕ, Αντωνίου Αμπατιέλου 8, Τ.Κ. 18536, Πειραιάς, Ελλάδα.

 

17. ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

17.1 Οποιαδήποτε αγωγή, μήνυση ή νομική διαδικασία κατά της Εταιρείας ή των εργαζομένων της (εξαιρουμένης οποιασδήποτε αγωγής σύμφωνα με τη Σύμβαση των Αθηνών που δύναται να κατατεθεί σε οποιοδήποτε από τα δικαστήρια που ορίζονται στο Άρθρο 17 της Σύμβασης των Αθηνών) θα δικάζεται από τα Δικαστήρια του Πειραιά, στην Ελλάδα, εκτός εάν η Εταιρεία συμφωνήσει άλλως ρητά και γραπτώς.

17.2 Εκτός από τις περιπτώσεις που αφορούν θάνατο και σωματική βλάβη, κάθε αξίωση πρέπει να κοινοποιείται στην Εταιρεία γραπτώς εντός χρονικού διαστήματος 6 μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία προέκυψε η αξίωση, και η κίνηση διαδικασίας για κάθε αγωγή (η οποία δεν υπάγεται στη Σύμβαση των Αθηνών) πρέπει να πραγματοποιείται εντός ενός έτους από την ημερομηνία αυτή, διαφορετικά η Εταιρεία δεν θα φέρει καμία απολύτως ευθύνη έναντι του Επιβάτη.

 

18. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΗ

Όλες οι κρουαζιέρες στην Ιστοσελίδα προστατεύονται από πρόγραμμα προστασίας του καταναλωτή. Στην απίθανη περίπτωση αφερεγγυότητας της Εταιρείας, θα λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για την επιστροφή χρημάτων που ο Επιβάτης έχει καταβάλει στην Εταιρεία.   

 

19. ΝΟΜΟΣ 2472/1997 ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

19.1 Πληροφορίες που μας παρέχονται σε σχέση με την κράτηση κρουαζιέρας από τον Επιβάτη θα τηρούνται από την Εταιρεία, σύμφωνα με το Νόμο 2472/1997 περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οποιαδήποτε τροποποίηση αυτού, και θα χρησιμοποιούνται για τις κρατήσεις, την επιβεβαίωση κρατήσεων, την έκδοση εισιτηρίων, και τη σύνταξη της λίστας επιβατών, για σκοπούς ταξιδιωτικής ασφάλισης και μάρκετινγκ. Ο Επιβάτης μπορεί να λάβει αντίγραφο των προσωπικών στοιχείων που τηρούνται σε σχέση με εκείνον, επικοινωνώντας με την εταιρεία Celestyal Cruises Μονοπρόσωπη ΕΠΕ γραπτώς στη διεύθυνση Αντωνίου Αμπατιέλου 8, Τ.Κ. 18536, Πειραιάς, Ελλάδα.

19.2 Η Εταιρεία αντιμετωπίζει το θέμα της προστασίας προσωπικών δεδομένων πολύ σοβαρά. Προκειμένου να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τη νομοθεσία περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ο Επιβάτης οφείλει να διαβάσει και να συμφωνήσει με την πολιτική απορρήτου προτού χορηγήσει στην Εταιρεία οποιεσδήποτε πληροφορίες για εκείνον. Σε αντίθετη περίπτωση σημειώνεται παραβίαση των Όρων.

19.3 Είναι ευθύνη του Επιβάτη να βεβαιωθεί ότι οι πληροφορίες που τηρούνται από την Εταιρεία αναφορικά με εκείνον είναι επικαιροποιημένες και ακριβείς. Σε αντίθετη περίπτωση σημειώνεται παραβίαση των Όρων.

 

20.      ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

• Κώδικας Ενδυμασίας στις τραπεζαρίες: Καθώς οι περισσότεροι επιβάτες προτιμούν να ντύνονται σχετικά καλά για το δείπνο, συνιστάται στις κυρίες να φορούν φόρεμα ή μακρύ παντελόνι και στους άντρες να φορούν μακρύ παντελόνι και πουκάμισο ή σακάκι. Παρακαλείσθε να μη φοράτε σορτς.

• Προαιρετικές εκδρομές, προσωπικά έξοδα, σνακ, ποτά, ιατρικές δαπάνες, χρεώσεις λιμένα και άλλες υπηρεσίες δεν περιλαμβάνονται στην τιμή της κρουαζιέρας.

• Τα φιλοδωρήματα χρεώνονται απευθείας στο λογαριασμό του Επιβάτη. Κατανέμονται ίσα ανάμεσα στα μέλη του πληρώματος και αφορούν τις υπηρεσίες που παρέχονται από το προσωπικό της καμπίνας του επιβάτη, το προσωπικό της τραπεζαρίας και το maitre d’hotel. Συνεπώς συνιστούμε στον Επιβάτη να μη δίνει φιλοδωρήματα σε μεμονωμένα άτομα.

• Για την άνετη εξυπηρέτηση όλων των πελατών μας, οι επιβάτες δεν επιτρέπεται να καπνίζουν πίπα και/ή πούρο εντός της καμπίνας, στους χώρους απορριμμάτων και σε δημόσιους χώρους πάνω στο πλοίο, με εξαίρεση τα ανοικτά καταστρώματα. Το κάπνισμα τσιγάρου επιτρέπεται μόνο σε καθορισμένα σημεία των δημόσιων χώρων. Το κάπνισμα δεν επιτρέπεται στους χώρους της τραπεζαρίας.

• Το νόμισμα που χρησιμοποιείται στο πλοίο είναι το ευρώ. Στο Λογιστήριο διατίθεται υπηρεσία συναλλάγματος.

• Τυχόν παράπονα και/ή απαιτήσεις πρέπει να αναφέρονται στη ρεσεψιόν του πλοίου, καθώς και να συμπληρώνεται το σχετικό έγγραφο και να υπογράφεται από τους επιβάτες πριν από την αποβίβαση.

• Η μεταφορά επιβατών, αποσκευών και αντικειμένων γίνεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Συμβολαίου Μεταφοράς (δηλ. του Εισιτηρίου του Επιβάτη) που εκδίδεται από τον Μεταφορέα και διατίθεται προς επιθεώρηση μαζί με το κείμενο της Σύμβασης των Αθηνών στα γραφεία της Εταιρείας στη διεύθυνση: Celestyal Cruises Μονοπρόσωπη ΕΠΕ, Αντωνίου Αμπατιέλου 8, Τ.Κ. 18536, Πειραιάς, Ελλάδα. Ο επιβάτης αποδεχόμενος και/ή χρησιμοποιώντας και/ή ταξιδεύοντας σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Συμβολαίου Μεταφοράς αποδέχεται όλους τους όρους που αναγράφονται στο συμβόλαιο, ανεξάρτητα εάν το εισιτήριο έχει παραδοθεί στον ίδιο ή σε τρίτον. 

Όλα τα άτομα που πραγματοποιούν κράτηση Κρουαζιέρας με την Εταιρεία θα πρέπει να γνωρίζουν το εφαρμοστέο του Χάρτη Δικαιωμάτων του Επιβάτη, που διατίθεται μέσω της Ιστοσελίδας.   

 

21. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ – Βλ. «Όροι Χρήσης»

 

22. Πολιτική Απορρήτου – Βλ. «Πολιτική Απορρήτου»

   

23. Εάν οποιαδήποτε χρονική στιγμή μία η περισσότερες διατάξεις του παρόντος είναι ή καταστεί άκυρη, παράνομη ή μη εφαρμοστέα από οποιαδήποτε άποψη σύμφωνα με το νόμο οποιασδήποτε δικαιοδοσίας, τότε η διάταξη αυτή, για την εν λόγω δικαιοδοσία, θα παύει να ισχύει στο βαθμό που είναι απαραίτητο χωρίς να επηρεάζει ή να βλάπτει την εγκυρότητα, τη νομιμότητα και την εφαρμογή των υπολοίπων διατάξεων του παρόντος στην αντίστοιχη ή σε οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία, καθώς και της συγκεκριμένης διάταξης σε οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία.

 

24. ΧΑΡΤΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΗ

Τα Μέλη της Διεθνούς Ένωσης Κρουαζιέρας (CLIA) δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην άνεση και την εξυπηρέτηση όλων των επιβατών που πραγματοποιούν κρουαζιέρες ανά τον κόσμο. Για την εκπλήρωση της δέσμευσης αυτής, τα Μέλη μας έχουν συμφωνήσει να υιοθετήσουν το εξής σύνολο δικαιωμάτων για τους επιβάτες:

24.1 Το δικαίωμα αποβίβασης από ελλιμενισμένο πλοίο εάν ουσιώδεις παροχές, όπως τροφή, νερό, εγκαταστάσεις υγιεινής και πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη δεν μπορούν να παρασχεθούν επαρκώς επί του πλοίου, με την επιφύλαξη αποκλειστικά και μόνο του μελήματος του Πλοιάρχου για την ασφάλεια και την προστασία του Επιβάτη και τις τελωνειακές και μεταναστευτικές απαιτήσεις του λιμένα.

24.2 Το δικαίωμα πλήρους επιστροφής χρημάτων για ταξίδια που ακυρώνονται λόγω μηχανικής βλάβης, ή μερικής επιστροφής χρημάτων για ταξίδια που διακόπτονται νωρίτερα λόγω μηχανικής βλάβης.

24.3 Το δικαίωμα να υπάρχει συνέχεια διαθέσιμη επί των πλοίων που ταξιδεύουν πέραν των ποτάμιων ή παράκτιων υδάτων επαγγελματική ιατρική φροντίδα εκτάκτου ανάγκης, όπως απαιτείται μέχρις ότου να διατίθεται ιατρική περίθαλψη στην ξηρά.

24.4 Το δικαίωμα έγκυρης ενημέρωσης σχετικά με οποιεσδήποτε αλλαγές στο δρομολόγιο του πλοίου σε περίπτωση μηχανικής βλάβης ή έκτακτης ανάγκης, καθώς και έγκαιρης ενημέρωσης σχετικά με την κατάσταση των προσπαθειών αντιμετώπισης μηχανικής βλάβης.

24.5 Το δικαίωμα να υπάρχει επί του πλοίου πλήρωμα κατάλληλα εκπαιδευμένο σε διαδικασίες έκτακτης ανάγκης και εκκένωσης.

24.6 Το δικαίωμα σε έκτακτη πηγή ενέργειας σε περίπτωση βλάβης της κύριας γεννήτριας.

24.7 Το δικαίωμα μεταφοράς στο προγραμματισμένο λιμάνι αποβίβασης ή στην πόλη του επιβάτη σε περίπτωση πρόωρης διακοπής της κρουαζιέρας λόγω μηχανικής βλάβης. *

24.8 Το δικαίωμα διαμονής εάν απαιτείται αποβίβαση και διανυκτέρευση σε μη προγραμματισμένο λιμένα όταν η κρουαζιέρα διακόπτεται πρόωρα λόγω μηχανικής βλάβης.

24.9 Το δικαίωμα συμπερίληψης στην ιστοσελίδα κάθε εταιρείας κρουαζιέρας δωρεάν τηλεφωνικής γραμμής που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ερωτήσεις ή πληροφορίες σχετικά με οποιαδήποτε πτυχή των λειτουργιών πάνω στο πλοίο. **

24.10 Το δικαίωμα δημοσίευσης του παρόντος Χάρτη Δικαιωμάτων Επιβατών Κρουαζιέρας στην ιστοσελίδα κάθε εταιρείας που δραστηριοποιείται στον κλάδο.

* Κατά τη διακριτική ευχέρεια του Μεταφορέα

** Όπου διατίθεται και είναι εφικτό για όλες τις χώρες σε περιοχή όπου υπάρχει πρόσβαση στην ιστοσελίδα.

[description_extra] => [type] => [upgrades] => [subservices] => a:10:{i:0;a:3:{s:9:"subtitle0";s:0:"";s:8:"subcode0";s:0:"";s:15:"subdescription0";s:0:"";}i:1;a:3:{s:9:"subtitle1";s:0:"";s:8:"subcode1";s:0:"";s:15:"subdescription1";s:0:"";}i:2;a:3:{s:9:"subtitle2";s:0:"";s:8:"subcode2";s:0:"";s:15:"subdescription2";s:0:"";}i:3;a:3:{s:9:"subtitle3";s:0:"";s:8:"subcode3";s:0:"";s:15:"subdescription3";s:0:"";}i:4;a:3:{s:9:"subtitle4";s:0:"";s:8:"subcode4";s:0:"";s:15:"subdescription4";s:0:"";}i:5;a:3:{s:9:"subtitle5";s:0:"";s:8:"subcode5";s:0:"";s:15:"subdescription5";s:0:"";}i:6;a:3:{s:9:"subtitle6";s:0:"";s:8:"subcode6";s:0:"";s:15:"subdescription6";s:0:"";}i:7;a:3:{s:9:"subtitle7";s:0:"";s:8:"subcode7";s:0:"";s:15:"subdescription7";s:0:"";}i:8;a:3:{s:9:"subtitle8";s:0:"";s:8:"subcode8";s:0:"";s:15:"subdescription8";s:0:"";}i:9;a:3:{s:9:"subtitle9";s:0:"";s:8:"subcode9";s:0:"";s:15:"subdescription9";s:0:"";}} [layout] => 0 [year] => 2017 [image_fid1] => 0 [file_fid1] => 0 [file_fid2] => 0 [file_fid3] => 0 [file_fid4] => 0 [themed_cruises] => [onboard] => 0 [format] => full_html [incl_excl] => include [markets] => all )

11. Υγεία

11.1 Ο Επιβάτης εγγυάται ότι ο ίδιος και όλοι όσοι ταξιδεύουν με βάση την κράτηση που έχει πραγματοποιήσει εκείνος είναι σε θέση να ταξιδέψουν. Οποιοσδήποτε Επιβάτης με ιατρική πάθηση η οποία ενδέχεται να επηρεάσει την δυνατότητά του να ταξιδέψει πρέπει να προσκομίζει ιατρική βεβαίωση πριν από την κράτηση.

11.2 Η Εταιρεία, οι τοπικές Αρχές Λιμένα και/ή ο Μεταφορέας θα δικαιούνται να χορηγήσουν Ερωτηματολόγιο Δημόσιας Υγείας για δικό τους λογαριασμό ανά πάσα στιγμή. Ο Επιβάτης θα παρέχει ακριβείς πληροφορίες σχετικά με οποιαδήποτε συμπτώματα ασθένειας, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, γαστρεντερίτιδας. Αναφορικά με θαλάσσια και/ή εναέρια μεταφορά, ο Μεταφορέας δύναται να αρνηθεί την επιβίβαση σε οποιονδήποτε Επιβάτη (ο Μεταφορέας) θεωρεί, κατά τη δική του διακριτική ευχέρεια, ότι παρουσιάζει συμπτώματα οποιασδήποτε ιογενούς ή μικροβιακής νόσου, συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, του νοροϊού. Άρνηση του Επιβάτη να συμπληρώσει το σχετικό ερωτηματολόγιο ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την απαγόρευση της επιβίβασής του.

11.3 Οι Μεταφορείς δύνανται να μην επιτρέψουν το ταξίδι σε οποιονδήποτε Επιβάτη θεωρούν ότι δεν είναι σε θέση να ταξιδέψει, ή είναι πιθανόν να θέσει σε κίνδυνο την υγεία ή ασφάλεια ή στον οποίο είναι πιθανόν να μην δοθεί άδεια αποβίβασης σε οποιοδήποτε λιμάνι ή να καταστήσει το Μεταφορέα υπεύθυνο για παραμονή στο Λιμάνι ή επαναπατρισμό. Τα θέματα αυτά περιγράφονται αναλυτικότερα στις Προϋποθέσεις Μεταφοράς του Μεταφορέα.

11.4 Οι θαλάσσιοι μεταφορείς ενδέχεται να ζητήσουν από τον Επιβάτη να παραμείνει στην καμπίνα του για λόγους υγείας και ασφάλειας.

11.5 Δεδομένου ότι τα κρουαζιερόπλοια επί των οποίων παρέχονται οι διακοπές δεν είναι εξοπλισμένα ώστε να παρέχουν βοήθεια σε περίπτωση εγκυμοσύνης ή τοκετού, δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές κρατήσεις από Επιβάτιδες οι οποίες, κατά την προγραμματισμένη αναχώρηση, έχουν εισέλθει στην 24 η εβδομάδα της κύησης εκτός εάν παρέχεται πιστοποιητικό ιατρού που να βεβαιώνει ότι είναι σε θέση να ταξιδέψουν. Οι Επιβάτες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά την ενότητα με τίτλο «Ιατρική Περίθαλψη» παρακάτω και τους Όρους και Προϋποθέσεις Μεταφοράς του Μεταφορέα. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται και δεν φέρει καμία ευθύνη εάν το πλοίο και/ή ο ιατρός αδυνατούν να παρέχουν την απαραίτητη φροντίδα. Ο ιατρός του πλοίου δεν διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα προκειμένου να ξεγεννήσει το βρέφος ή να παρέχει προ- και μετα-γεννητική φροντίδα. 

 

12. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

12.1 «Άτομο με Αναπηρία» ή «Άτομο με Μειωμένη Κινητικότητα» σημαίνει κάθε άτομο η κινητικότητα του οποίου κατά τη χρήση μέσων μεταφοράς είναι μειωμένη ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε σωματικής αναπηρίας (αισθητηριακής ή κινητικής, μόνιμης ή προσωρινής), διανοητικής ή ψυχοκοινωνικής αναπηρίας ή βλάβης, ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας αναπηρίας ή βλάβης ή ως αποτέλεσμα ηλικίας, και η κατάσταση του οποίου απαιτεί τη δέουσα προσοχή και προσαρμογή ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες που παρουσιάζει σε σχέση με τις υπηρεσίες που διατίθενται προς όλους τους επιβάτες. Οι Επιβάτες καλούνται να παρέχουν πλήρη στοιχεία κατά τη στιγμή της κράτησης σχετικά με το εάν ο Επιβάτης ή οποιοδήποτε άτομο που ταξιδεύει και συμπεριλαμβάνεται στην κράτηση του Επιβάτη είναι αδιάθετο, άρρωστο, πάσχει από αναπηρία ή έχει μειωμένη κινητικότητα, εάν ο Επιβάτης/ή οποιοδήποτε άτομο που ταξιδεύει και συμπεριλαμβάνεται στην κράτηση του Επιβάτη έχει ειδικές απαιτήσεις ως προς τις θέσεις και/ή εάν ο Επιβάτης ή οποιοδήποτε άτομο που ταξιδεύει και συμπεριλαμβάνεται στην κράτηση του Επιβάτη χρειάζεται να μεταφέρει στο πλοίο οποιονδήποτε ιατρικό εξοπλισμό. Είναι ευθύνη του Επιβάτη να ενημερώσει την Εταιρεία πριν από την κράτηση εάν ο Επιβάτης ή οποιοδήποτε άτομο το οποίο ταξιδεύει και συμπεριλαμβάνεται στην κράτηση του Επιβάτη χρειάζεται να έχει ιατρικό εξοπλισμό στο πλοίο ούτως ώστε η Εταιρεία να μπορεί να διασφαλίσει ότι ο εν λόγω ιατρικός εξοπλισμός μπορεί να μεταφερθεί και/ή μεταφέρεται με ασφάλεια. Οι Επιβάτες καλούνται να παρέχουν πλήρη στοιχεία κατά τη στιγμή της κράτησης σχετικά με το εάν ο Επιβάτης ή οποιοδήποτε άτομο που ταξιδεύει και συμπεριλαμβάνεται στην κράτηση του Επιβάτη χρειάζεται αναγνωρισμένο σκύλο συνοδείας επί του πλοίου. Να σημειωθεί ότι οι σκύλοι συνοδείας υπόκεινται στους εθνικούς κανονισμούς. Όπου η Εταιρεία θεωρεί για την ασφάλεια και άνεση του Επιβάτη, ή οποιουδήποτε ατόμου ταξιδεύει και συμπεριλαμβάνεται στην κράτηση του Επιβάτη, ότι κάτι τέτοιο είναι αυστηρά απαραίτητο, δύναται να ζητήσει το Άτομο με Αναπηρία ή με Μειωμένη Κινητικότητα να συνοδεύεται από άλλο άτομο (εάν ο Επιβάτης δεν είναι μόνος του σε θέση να παρέχει τη βοήθεια που απαιτείται από το Άτομο με Αναπηρία ή με Μειωμένη Κινητικότητα), το οποίο είναι ικανό να παρέχει στο Άτομο με Αναπηρία ή με Μειωμένη Κινητικότητα την απαιτούμενη βοήθεια. Η απαίτηση αυτή θα βασίζεται εξ ολοκλήρου στην εκτίμηση της Εταιρείας, από άποψη ασφάλειας, σχετικά με τον Επιβάτη ή οποιοδήποτε άτομο που ταξιδεύει και συμπεριλαμβάνεται στην κράτηση του Επιβάτη, και ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το πλοίο ή το δρομολόγιο. Εάν ο Επιβάτης ή οποιοδήποτε άτομο που ταξιδεύει και περιλαμβάνεται στην κράτηση του Επιβάτη έχει κάποια ιδιαίτερη πάθηση, αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα που απαιτεί προσωπική φροντίδα ή επίβλεψη, τότε ο Επιβάτης θα αναλαμβάνει την οργάνωση και την κάλυψη των δαπανών για την εν λόγω προσωπική φροντίδα ή επίβλεψη. Το πλοίο δεν μπορεί να παρέχει υπηρεσίες μέριμνας εκτός κατοικίας, προσωπική φροντίδα σε ατομικό επίπεδο ή επίβλεψη ή οποιαδήποτε άλλη μορφή φροντίδας για σωματικές ή ψυχιατρικές ή άλλες παθήσεις. Εάν μετά από προσεκτική εκτίμηση των ειδικών αναγκών και απαιτήσεων του Επιβάτη ή οποιουδήποτε ατόμου ταξιδεύει βάσει της κράτησης που πραγματοποιεί ο Επιβάτης, η Εταιρεία καταλήξει ότι ο Επιβάτης ή το άτομο εκείνο δεν μπορεί να μεταφερθεί με ασφάλεια και σύμφωνα με τις ισχύουσες απαιτήσεις ασφάλειας, τότε η Εταιρεία μπορεί να αρνηθεί να κάνει δεκτή την κράτηση ή να μην επιτρέψει την επιβίβαση του Ατόμου με Αναπηρία ή με Μειωμένη Κινητικότητα για λόγους ασφάλειας. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί να μεταφέρει τον Επιβάτη ή οποιοδήποτε άτομο ταξιδεύει και δεν έχει ενημερώσει επαρκώς την Εταιρεία για τυχόν Αναπηρίες ή ανάγκες για βοήθεια προκειμένου η Εταιρεία να προβεί σε ενημερωμένη εκτίμηση κατά πόσον ο Επιβάτης μπορεί να μεταφερθεί με ασφαλή και εφικτό τρόπο, από άποψη επιχειρήσεων. Εάν ο Επιβάτης ή το άτομο που ταξιδεύει και περιλαμβάνεται στην κράτηση του Επιβάτη δεν συμφωνεί με την απόφαση της Εταιρείας, τότε ο Επιβάτης/ο ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλει το παράπονό του γραπτώς με όλα τα αποδεικτικά στοιχεία προς την Εταιρεία και το θέμα θα εξετάζεται από Ανώτατο Διευθυντή (Senior Manager). Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί να μεταφέρει τον Επιβάτη ή οποιοδήποτε άτομο ταξιδεύει βάσει της κράτησης που πραγματοποιεί ο Επιβάτης, εάν -κατά την άποψη της Εταιρείας και/ή του Μεταφορέα- το άτομο αυτό δεν είναι σε θέση να ταξιδέψει ή λόγω της κατάστασής του ενδέχεται να αποτελέσει κίνδυνο για τον ίδιο ή τρίτους στην Κρουαζιέρα από άποψη ασφάλειας. Για την ασφάλεια και άνεση του Επιβάτη, εάν ο Επιβάτης ή οποιοδήποτε άτομο περιλαμβάνεται στην κράτηση του Επιβάτη συνειδητοποιήσει μεταξύ της ημερομηνίας της κράτησης του πακέτου και της ημερομηνίας έναρξης του πακέτου ότι ο Επιβάτης ή το ίδιο το άτομο θα χρειαστεί ειδική φροντίδα ή βοήθεια όπως αναφέρεται αναλυτικά ανωτέρω, τότε θα ζητείται από τον Επιβάτη/από το εν λόγω άτομο να ενημερώσει την Εταιρεία άμεσα προκειμένου η Εταιρεία να προβεί σε ενημερωμένη εκτίμηση κατά πόσον ο Επιβάτης ή το ως άνω άτομο που απαιτεί την προαναφερθείσα ειδική φροντίδα ή βοήθεια μπορεί να μεταφερθεί με ασφαλή και επιχειρησιακά εφικτό τρόπο.

12.2 Τα πλοία ενδέχεται να διαθέτουν περιορισμένο αριθμό από καμπίνες κατάλληλες για άτομα με μειωμένη κινητικότητα ή για άτομα με αναπηρία. Επίσης, δεν είναι όλες οι περιοχές των πλοίων προσβάσιμες σε άτομα με αναπηρία και/ή ειδικά εξοπλισμένες για να παρέχουν πρόσβαση σε άτομα με αναπηρία. Ως εκ τούτου, όλες οι κρατήσεις που πραγματοποιούνται για άτομα με αναπηρία υπόκεινται στην ύπαρξη και τη διαθεσιμότητα κατάλληλου χώρου διαμονής και, εάν αρμόζει, στην παρουσία φροντιστή/συνοδού ικανού να βοηθήσει το άτομο με αναπηρία. Οι Επιβάτες που χρησιμοποιούν αναπηρικό αμαξίδιο πρέπει να φέρνουν το δικό τους αναπηρικό αμαξίδιο, το οποίο θα είναι standard διαστάσεων. Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση να φροντίσει για την παροχή εναλλακτικών δραστηριοτήτων στο πλοίο ή την ξηρά για Επιβάτες με αναπηρία, ή ευθύνη για τη μερική ή ολική αδυναμία Επιβατών με αναπηρία να επωφεληθούν από τις διαφημιζόμενες υπηρεσίες ή δραστηριότητες κατά τη διάρκεια των διακοπών.

12.3 Η Εταιρεία θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να ανταποκριθεί στις ειδικές ανάγκες ή απαιτήσεις των επιβατών, είτε αυτές είναι ιατρικές, διατροφικές ή άλλες, αλλά τα αιτήματα αυτά δεν αποτελούν μέρος του συμβολαίου και κατά συνέπεια η Εταιρεία δεν μπορεί να είναι υπεύθυνη για τη μη παροχή τους. 

 

13. ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

13.1 Ο Επιβάτης πρέπει να διασφαλίζει ότι διαθέτει πλήρη ταξιδιωτική ασφάλιση υγείας που να καλύπτει την ιατρική περίθαλψη και τον επαναπατρισμό του. Συνιστούμε στους επιβάτες με ιατρικό ιστορικό ή προβλήματα να συμβουλεύονται τον ιατρό τους προτού ταξιδέψουν.

13.2 Παρότι τα κρουαζιερόπλοια παρέχουν ιατρικές εγκαταστάσεις, ο Επιβάτης πρέπει να λαμβάνει υπ’ όψιν ότι ο ιατρός του πλοίου δεν είναι εξειδικευμένος και ότι το ιατρικό κέντρο του πλοίου δεν απαιτείται να είναι και δεν είναι εξοπλισμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές ενός νοσοκομείου που βρίσκεται στην ξηρά, αλλά αντιθέτως παρέχει απλώς γενική ιατρική περίθαλψη. Τα πλοία μεταφέρουν ιατρικές προμήθειες και εξοπλισμό σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κράτους σημαίας. Έτσι, ούτε η Εταιρεία ούτε ο Μεταφορέας ή ο ιατρός δεν θα ευθύνονται έναντι του Επιβάτη ως αποτέλεσμα τυχόν αδυναμίας αντιμετώπισης οποιασδήποτε ιατρικής πάθησης επί του πλοίου. Ο Επιβάτης αναγνωρίζει ότι παρότι υπάρχει αδειούχος ιατρός στο πλοίο, είναι υποχρέωση ή ευθύνη του ίδιου του Επιβάτη να ζητήσει ιατρική βοήθεια εάν είναι απαραίτητο κατά τη διάρκεια της κρουαζιέρας.

13.3 Πριν από την αναχώρηση, οι Επιβάτες θα πρέπει να φροντίζουν για τη λήψη των κατάλληλων συμβουλών αναφορικά με εμβόλια ή άλλα φάρμακα ή προφυλάξεις που απαιτούνται για τις χώρες τις οποίες πρόκειται να επισκεφτούν. Οι Επιβάτες πρέπει να έχουν μαζί τους όλα τα σχετικά πιστοποιητικά εμβολίων.

13.4 Σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος, οι Επιβάτες ενδέχεται να πρέπει να μεταφερθούν στην ξηρά από τον Μεταφορέα και/ή τον Πλοίαρχο για ιατρική περίθαλψη. Ούτε η Εταιρεία ούτε ο Μεταφορέας προβαίνουν σε οποιαδήποτε δήλωση αναφορικά με την ποιότητα της παρεχόμενης ιατρικής περίθαλψης σε οποιοδήποτε λιμάνι κατάπλου ή στο μέρος όπου αποβιβάζεται ο επιβάτης. Η Εταιρεία και ο Μεταφορέας δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη σε σχέση με τις ιατρικές εγκαταστάσεις που παρέχονται στην ξηρά.

13.5 Οι ιατρικές εγκαταστάσεις και τα πρότυπα διαφέρουν από λιμένα σε λιμένα. Η Εταιρεία και ο Μεταφορέας δεν προβαίνουν σε καμία δήλωση ή εγγύηση σε σχέση με το πρότυπο της ιατρικής φροντίδας στην ξηρά.

 

14. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΠΙΒΑΤΗ

14.1 Η συμπεριφορά των επιβατών δεν πρέπει να θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια, ηρεμία και απόλαυση της κρουαζιέρας από τους υπόλοιπους Επιβάτες. Οι Επιβάτες πρέπει να ενεργούν με σύνεση και να ακολουθούν όλες τις οδηγίες που δίνονται από την Εταιρεία και/ή το Μεταφορέα και να συμμορφώνονται με όλους τους διοικητικούς ή θεσμικούς κανονισμούς που ισχύουν κατά τη διάρκεια των διακοπών τους.

14.2 Οι επιβάτες δεν πρέπει να φέρνουν ζωντανά ζώα, όπλα και πυρομαχικά, εκρηκτικά, ή εύφλεκτες, τοξικές ή επικίνδυνες ουσίες σε οποιοδήποτε πλοίο.

14.3 Οι Επιβάτες θα είναι υπεύθυνοι για κάθε ζημία που υφίσταται η Εταιρεία και/ή ο Μεταφορέας και/ή οποιοσδήποτε πάροχος οποιασδήποτε υπηρεσίας που αποτελεί μέρος των Διακοπών ως αποτέλεσμα της μη συμμόρφωσης του Επιβάτη με την παρούσα ρήτρα. Ειδικότερα, ο Επιβάτης θα ευθύνεται για κάθε ζημία που προκαλείται στο πλοίο ή στην επίπλωση και τον εξοπλισμό αυτού, για βλάβη ή απώλεια άλλων Επιβατών και τρίτων μερών, καθώς επίσης και για όλες τις κυρώσεις, τα πρόστιμα και τις δαπάνες λόγω του Επιβάτη και που η Εταιρεία, ο Μεταφορέας ή ο πάροχος ενδέχεται να κληθεί να πληρώσει στις λιμενικές, τελωνειακές, υγειονομικές ή άλλες αρχές οποιασδήποτε χώρας.

14.4 Ο Επιβάτης πρέπει να παρέχει στην Εταιρεία όλα τα έγγραφα και τις πληροφορίες που έχει στην κατοχή του, οι οποίες ενδέχεται να είναι απαραίτητες προκειμένου η Εταιρεία να ασκήσει δικαίωμα αναγωγής για τον Επιβάτη κατά τρίτων που ενδέχεται να ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία υφίσταται ο Επιβάτης. Ο Επιβάτης ευθύνεται προς την Εταιρεία για οποιαδήποτε περίπτωση όπου θίγεται το δικαίωμα αναγωγής της Εταιρείας εξαιτίας μη πλήρους συμμόρφωσης του Επιβάτη με την παρούσα ρήτρα.

14.5 Οι Επιβάτες πρέπει να παρέχουν στην Εταιρεία όλες τις πληροφορίες που θα τους ζητηθούν προκειμένου η Εταιρεία ή οποιοιδήποτε πάροχοι υπηρεσιών που διαμορφώνουν τις Διακοπές να μπορούν εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους σε θέματα ασφάλειας.

 

15. ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

15.1 Κατά το χρόνο της επιβίβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια της κρουαζιέρας απαιτούνται κατάλληλα, έγκυρα και σε πλήρη ισχύ ταξιδιωτικά έγγραφα και ικανότητα του Επιβάτη να ταξιδέψει νόμιμα. Είναι αποκλειστική ευθύνη του Επιβάτη να διασφαλίζει ότι ταξιδεύει νόμιμα και ότι διαθέτει όλα τα απαραίτητα και έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα για να μπορεί να ταξιδέψει και να πραγματοποιήσει την κρουαζιέρα για την οποία έχει κάνει κράτηση. Εάν ο Επιβάτης δεν λάβει όλα τα απαραίτητα και έγκυρα έγγραφα, δεν θα του επιτρέπεται να επιβιβαστεί στο πλοίο και θα χρεώνεται πλήρως με τα τέλη ακύρωσης, ενώ δεν θα δικαιούται καμία απολύτως επιστροφή χρημάτων για την κρουαζιέρα. Συνιστάται στους επιβάτες να συμβουλεύονται το ταξιδιωτικό τους γραφείο ή την κατάλληλη κυβερνητική αρχή στη χώρα τους, προκειμένου να λάβουν τα απαιτούμενα έγκυρα έγγραφα. Οι Επιβάτες θα πρέπει να ενημερώνουν πλήρως και αναλυτικά τις εν λόγω αρχές για τις χώρες που θα επισκεφτούν. Ενδέχεται να απαιτείται θεώρηση (visa), καθώς και συμμόρφωση με ορισμένες διατυπώσεις υγείας από πλευράς του Επιβάτη.

15.2 Η Εταιρεία δεν θα ευθύνεται σε καμία περίπτωση και με κανέναν τρόπο, μεταξύ άλλων για τυχόν δαπάνες, ζημία κτλ. που έχει υποστεί ο Επιβάτης ως αποτέλεσμα της άρνησης επιβίβασης ή ακόμα και της άρνησης αποβίβασης από τις σχετικές αρχές λόγω μη συμμόρφωσης του ιδίου με τις απαιτήσεις της παρούσας ρήτρας. Εάν η Εταιρεία και/ή ο Μεταφορέας αναγκαστούν να πληρώσουν πρόστιμο σε σχέση με αυτό, ο Επιβάτης θα πρέπει να τους αποζημιώσει.

 

16. ΠΑΡΑΠΟΝΑ

Οποιαδήποτε παράπονα πρέπει να υποβάλλονται γραπτώς στην Εταιρεία και να αποστέλλονται στην διεύθυνση Celestyal Cruises Μονοπρόσωπη ΕΠΕ, Αντωνίου Αμπατιέλου 8, Τ.Κ. 18536, Πειραιάς, Ελλάδα.

 

17. ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

17.1 Οποιαδήποτε αγωγή, μήνυση ή νομική διαδικασία κατά της Εταιρείας ή των εργαζομένων της (εξαιρουμένης οποιασδήποτε αγωγής σύμφωνα με τη Σύμβαση των Αθηνών που δύναται να κατατεθεί σε οποιοδήποτε από τα δικαστήρια που ορίζονται στο Άρθρο 17 της Σύμβασης των Αθηνών) θα δικάζεται από τα Δικαστήρια του Πειραιά, στην Ελλάδα, εκτός εάν η Εταιρεία συμφωνήσει άλλως ρητά και γραπτώς.

17.2 Εκτός από τις περιπτώσεις που αφορούν θάνατο και σωματική βλάβη, κάθε αξίωση πρέπει να κοινοποιείται στην Εταιρεία γραπτώς εντός χρονικού διαστήματος 6 μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία προέκυψε η αξίωση, και η κίνηση διαδικασίας για κάθε αγωγή (η οποία δεν υπάγεται στη Σύμβαση των Αθηνών) πρέπει να πραγματοποιείται εντός ενός έτους από την ημερομηνία αυτή, διαφορετικά η Εταιρεία δεν θα φέρει καμία απολύτως ευθύνη έναντι του Επιβάτη.

 

18. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΗ

Όλες οι κρουαζιέρες στην Ιστοσελίδα προστατεύονται από πρόγραμμα προστασίας του καταναλωτή. Στην απίθανη περίπτωση αφερεγγυότητας της Εταιρείας, θα λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για την επιστροφή χρημάτων που ο Επιβάτης έχει καταβάλει στην Εταιρεία.   

 

19. ΝΟΜΟΣ 2472/1997 ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

19.1 Πληροφορίες που μας παρέχονται σε σχέση με την κράτηση κρουαζιέρας από τον Επιβάτη θα τηρούνται από την Εταιρεία, σύμφωνα με το Νόμο 2472/1997 περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οποιαδήποτε τροποποίηση αυτού, και θα χρησιμοποιούνται για τις κρατήσεις, την επιβεβαίωση κρατήσεων, την έκδοση εισιτηρίων, και τη σύνταξη της λίστας επιβατών, για σκοπούς ταξιδιωτικής ασφάλισης και μάρκετινγκ. Ο Επιβάτης μπορεί να λάβει αντίγραφο των προσωπικών στοιχείων που τηρούνται σε σχέση με εκείνον, επικοινωνώντας με την εταιρεία Celestyal Cruises Μονοπρόσωπη ΕΠΕ γραπτώς στη διεύθυνση Αντωνίου Αμπατιέλου 8, Τ.Κ. 18536, Πειραιάς, Ελλάδα.

19.2 Η Εταιρεία αντιμετωπίζει το θέμα της προστασίας προσωπικών δεδομένων πολύ σοβαρά. Προκειμένου να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τη νομοθεσία περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ο Επιβάτης οφείλει να διαβάσει και να συμφωνήσει με την πολιτική απορρήτου προτού χορηγήσει στην Εταιρεία οποιεσδήποτε πληροφορίες για εκείνον. Σε αντίθετη περίπτωση σημειώνεται παραβίαση των Όρων.

19.3 Είναι ευθύνη του Επιβάτη να βεβαιωθεί ότι οι πληροφορίες που τηρούνται από την Εταιρεία αναφορικά με εκείνον είναι επικαιροποιημένες και ακριβείς. Σε αντίθετη περίπτωση σημειώνεται παραβίαση των Όρων.

 

20.      ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

• Κώδικας Ενδυμασίας στις τραπεζαρίες: Καθώς οι περισσότεροι επιβάτες προτιμούν να ντύνονται σχετικά καλά για το δείπνο, συνιστάται στις κυρίες να φορούν φόρεμα ή μακρύ παντελόνι και στους άντρες να φορούν μακρύ παντελόνι και πουκάμισο ή σακάκι. Παρακαλείσθε να μη φοράτε σορτς.

• Προαιρετικές εκδρομές, προσωπικά έξοδα, σνακ, ποτά, ιατρικές δαπάνες, χρεώσεις λιμένα και άλλες υπηρεσίες δεν περιλαμβάνονται στην τιμή της κρουαζιέρας.

• Τα φιλοδωρήματα χρεώνονται απευθείας στο λογαριασμό του Επιβάτη. Κατανέμονται ίσα ανάμεσα στα μέλη του πληρώματος και αφορούν τις υπηρεσίες που παρέχονται από το προσωπικό της καμπίνας του επιβάτη, το προσωπικό της τραπεζαρίας και το maitre d’hotel. Συνεπώς συνιστούμε στον Επιβάτη να μη δίνει φιλοδωρήματα σε μεμονωμένα άτομα.

• Για την άνετη εξυπηρέτηση όλων των πελατών μας, οι επιβάτες δεν επιτρέπεται να καπνίζουν πίπα και/ή πούρο εντός της καμπίνας, στους χώρους απορριμμάτων και σε δημόσιους χώρους πάνω στο πλοίο, με εξαίρεση τα ανοικτά καταστρώματα. Το κάπνισμα τσιγάρου επιτρέπεται μόνο σε καθορισμένα σημεία των δημόσιων χώρων. Το κάπνισμα δεν επιτρέπεται στους χώρους της τραπεζαρίας.

• Το νόμισμα που χρησιμοποιείται στο πλοίο είναι το ευρώ. Στο Λογιστήριο διατίθεται υπηρεσία συναλλάγματος.

• Τυχόν παράπονα και/ή απαιτήσεις πρέπει να αναφέρονται στη ρεσεψιόν του πλοίου, καθώς και να συμπληρώνεται το σχετικό έγγραφο και να υπογράφεται από τους επιβάτες πριν από την αποβίβαση.

• Η μεταφορά επιβατών, αποσκευών και αντικειμένων γίνεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Συμβολαίου Μεταφοράς (δηλ. του Εισιτηρίου του Επιβάτη) που εκδίδεται από τον Μεταφορέα και διατίθεται προς επιθεώρηση μαζί με το κείμενο της Σύμβασης των Αθηνών στα γραφεία της Εταιρείας στη διεύθυνση: Celestyal Cruises Μονοπρόσωπη ΕΠΕ, Αντωνίου Αμπατιέλου 8, Τ.Κ. 18536, Πειραιάς, Ελλάδα. Ο επιβάτης αποδεχόμενος και/ή χρησιμοποιώντας και/ή ταξιδεύοντας σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Συμβολαίου Μεταφοράς αποδέχεται όλους τους όρους που αναγράφονται στο συμβόλαιο, ανεξάρτητα εάν το εισιτήριο έχει παραδοθεί στον ίδιο ή σε τρίτον. 

Όλα τα άτομα που πραγματοποιούν κράτηση Κρουαζιέρας με την Εταιρεία θα πρέπει να γνωρίζουν το εφαρμοστέο του Χάρτη Δικαιωμάτων του Επιβάτη, που διατίθεται μέσω της Ιστοσελίδας.   

 

21. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ – Βλ. «Όροι Χρήσης»

 

22. Πολιτική Απορρήτου – Βλ. «Πολιτική Απορρήτου»

   

23. Εάν οποιαδήποτε χρονική στιγμή μία η περισσότερες διατάξεις του παρόντος είναι ή καταστεί άκυρη, παράνομη ή μη εφαρμοστέα από οποιαδήποτε άποψη σύμφωνα με το νόμο οποιασδήποτε δικαιοδοσίας, τότε η διάταξη αυτή, για την εν λόγω δικαιοδοσία, θα παύει να ισχύει στο βαθμό που είναι απαραίτητο χωρίς να επηρεάζει ή να βλάπτει την εγκυρότητα, τη νομιμότητα και την εφαρμογή των υπολοίπων διατάξεων του παρόντος στην αντίστοιχη ή σε οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία, καθώς και της συγκεκριμένης διάταξης σε οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία.

 

24. ΧΑΡΤΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΗ

Τα Μέλη της Διεθνούς Ένωσης Κρουαζιέρας (CLIA) δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην άνεση και την εξυπηρέτηση όλων των επιβατών που πραγματοποιούν κρουαζιέρες ανά τον κόσμο. Για την εκπλήρωση της δέσμευσης αυτής, τα Μέλη μας έχουν συμφωνήσει να υιοθετήσουν το εξής σύνολο δικαιωμάτων για τους επιβάτες:

24.1 Το δικαίωμα αποβίβασης από ελλιμενισμένο πλοίο εάν ουσιώδεις παροχές, όπως τροφή, νερό, εγκαταστάσεις υγιεινής και πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη δεν μπορούν να παρασχεθούν επαρκώς επί του πλοίου, με την επιφύλαξη αποκλειστικά και μόνο του μελήματος του Πλοιάρχου για την ασφάλεια και την προστασία του Επιβάτη και τις τελωνειακές και μεταναστευτικές απαιτήσεις του λιμένα.

24.2 Το δικαίωμα πλήρους επιστροφής χρημάτων για ταξίδια που ακυρώνονται λόγω μηχανικής βλάβης, ή μερικής επιστροφής χρημάτων για ταξίδια που διακόπτονται νωρίτερα λόγω μηχανικής βλάβης.

24.3 Το δικαίωμα να υπάρχει συνέχεια διαθέσιμη επί των πλοίων που ταξιδεύουν πέραν των ποτάμιων ή παράκτιων υδάτων επαγγελματική ιατρική φροντίδα εκτάκτου ανάγκης, όπως απαιτείται μέχρις ότου να διατίθεται ιατρική περίθαλψη στην ξηρά.

24.4 Το δικαίωμα έγκυρης ενημέρωσης σχετικά με οποιεσδήποτε αλλαγές στο δρομολόγιο του πλοίου σε περίπτωση μηχανικής βλάβης ή έκτακτης ανάγκης, καθώς και έγκαιρης ενημέρωσης σχετικά με την κατάσταση των προσπαθειών αντιμετώπισης μηχανικής βλάβης.

24.5 Το δικαίωμα να υπάρχει επί του πλοίου πλήρωμα κατάλληλα εκπαιδευμένο σε διαδικασίες έκτακτης ανάγκης και εκκένωσης.

24.6 Το δικαίωμα σε έκτακτη πηγή ενέργειας σε περίπτωση βλάβης της κύριας γεννήτριας.

24.7 Το δικαίωμα μεταφοράς στο προγραμματισμένο λιμάνι αποβίβασης ή στην πόλη του επιβάτη σε περίπτωση πρόωρης διακοπής της κρουαζιέρας λόγω μηχανικής βλάβης. *

24.8 Το δικαίωμα διαμονής εάν απαιτείται αποβίβαση και διανυκτέρευση σε μη προγραμματισμένο λιμένα όταν η κρουαζιέρα διακόπτεται πρόωρα λόγω μηχανικής βλάβης.

24.9 Το δικαίωμα συμπερίληψης στην ιστοσελίδα κάθε εταιρείας κρουαζιέρας δωρεάν τηλεφωνικής γραμμής που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ερωτήσεις ή πληροφορίες σχετικά με οποιαδήποτε πτυχή των λειτουργιών πάνω στο πλοίο. **

24.10 Το δικαίωμα δημοσίευσης του παρόντος Χάρτη Δικαιωμάτων Επιβατών Κρουαζιέρας στην ιστοσελίδα κάθε εταιρείας που δραστηριοποιείται στον κλάδο.

* Κατά τη διακριτική ευχέρεια του Μεταφορέα

** Όπου διατίθεται και είναι εφικτό για όλες τις χώρες σε περιοχή όπου υπάρχει πρόσβαση στην ιστοσελίδα.